c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Na seji postojnskega občinskega sveta posredovala policija


Sabrina Mulec – Postojna – Radio Koper

Na sredini seji so postojnski svetniki odločali tudi o začasni spremembi rabe zemljišča v Orehku, na katerem naj bi zrasel kampus za 450 turških delavcev, ki gradijo 2. tir. Zaradi incidenta so sejo za pol ure prekinili, posredovala je policija.

 

orehek 1

Foto: AAG

Precejšen del prebivalcev Orehka izgradnji kampusa nasprotuje. Opozarjajo na bližino edinega rezervnega vodnega vira za Postojno in neustrezno infrastrukturo. Poleg tega jih skrbi, da bodo turški delavci bivali v človeku nevrednih razmerah. Zaradi nestrinjanja z graditvijo začasnega naselja je sejo v njihovem imenu spremljal Damjan Simon: “Delavci, ki naj bi garali 12 ur sedem dni v tednu, si, najmanj kar je, zaslužijo primerno spanje in prehrano.

Župan Igor Marentič je prepričan, da je Simon prišel na sejo provocirati. “Ves čas je skakal v besedo, žalil, zmerjal, nagovarjal in se sprehajal po dvorani. Po večkratnem opozorilu, naj se umiri, sem ga pozval, naj zapusti dvorano. In ker tega ni storil, smo poklicali policijo, ki ga je skušala odstraniti.A za to ni imela ustrezne pravne podlage.

Dokument so kasneje svetniki podprli. Marentiča pa čudi, da je bila policija neuspešna. “To pomeni, da kdorkoli lahko pride kamorkoli, bodisi na sodišče bodisi v parlament, sedi, govori, kriči, se sprehaja in ne obstaja nikakršen vzvod, da se takega človeka odstrani.

Simon odgovarja: “Dogajanje je pričakovano nadaljevanje dezinformiranja in izključevanja javnosti iz projekta delovnega taborišča. Stopnjuje se s pritiski, grožnjami in poskusi fizično odstraniti javnost, če ne gre drugače, pa s policijo in javnim poniževanjem ter grožnjami.

Zato pa je občina, tako Simon, projekt dovolila pojasnjevati predstavniku kapitala. Da je elaborat pomanjkljiv in neustrezen, je sicer te dni opozorila okoljska organizacija Alpe Adria Green, ki je sporočila, da v njem manjka vrsta ključnih podatkov, brez katerih se takega dokumenta ne sme sprejeti.

Iz dokumentacije AAG: PRIPOMBE AAG NA ELABORAT – Lokacijska preveritev za nastanitveni center – Orehek

1. V Elaboratu lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora na območju EUP-001 (v nadaljevanju Elaborat), za nastanitveni center za delavce pri delih za 2.tir, v KS Orehek manjka vrsta ključnih podatkov in se takega brez njih ne more sprejeti.

2. V Elaboratu manjka podatek o lastništvu parcele. Tako je največja parcela 3072/1 k.o 2486 Orehek, znotraj katere so druge naštete parcele, last podjetja Korle transport, trgovina in storitve d.o.o. Pobudnik in naročnik Elaborata, ki bi rad gradil na tej parceli pa je druga firma in sicer Yapi Merkezi iz Ljubljane. Lastništvo parcele je zabeleženo v katastrskem načrtu območja, ogled katastra 9.9.3021. Naročnik mora pojasniti odnos do lastnika parcele. Elaborat je sicer pomanjkljiv poleg že naštetega lastništva tudi v nekaj drugih ključnih točkah, ki jih navajamo v nadaljevanju.

3. V Elaboratu manjka pisno mnenje KS Orehek o nameri naročnika, kar mora naročnik dodati Elaboratu.

4. Elaborat omenja, da so se krajani naselja Orehek strinjali z gradnjo pa tudi širša javnost. Elaborat tega ne dokazuje s pisnimi dokumenti glede krajanov in posebej glede širše javnosti, kar je treba nujno dopolniti. Tako javni interes ni podprt z dokazi.

5. Elaborat omenja področje Nature 2000 v bližini kot tudi EPO in drugih pravnih režimih (navajamo):

”Zemljišča v območju LP, se nahajajo v območju naslednjih pravnih režimih:

 Natura 2000 : na vzhodnem in zahodnem robu območja LP se nahaja Natura 2000: Nanoščica (SI3000126),

 Ekološko pomembno območje: na vzhodnem in zahodnem robu območja LP se nahaja EPO Nanoščica – porečje (ID 54500),

 Območje evtrofikacije: celotno območje LP se nahaja v območju evtrofikacije LP VT Pivka Prestranek – Postojnska jama (SI144VT2),

 Opozorilna območja varovanj in zaščitnih ukrepov erozija: celotno območje LP se nahaja v opozorilnem območju – zahtevni zaščitni ukrepi,

 Hidrografija: na severnem delu območja LP se nahaja občasen linijski objekt površinskih voda – 5 metrski priobalni pas.

Začasne prostorske ureditve na zgoraj našteta območja ne bodo posegale. Upošteva se pogoje in smernice Zavoda za varstvo narave in Direkcije RS za vode.”

Elaborat mora predložiti pogoje in smernice Zavoda RS za varstvo narave in Direkcije RS za vode ter Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, ki je tudi omenjena v Elaboratu.

6. Elaborat navaja, da na tem območju ni fekalne in meteorne kanalizacije in rešuje problem čiščenja z malo komunalno čistilno napravo (MKČN). Rešitev odvajanja je navedena kot napišejo ” Očiščena odpadna voda se bo ponikala v ponikovalnem polju, preliv bo urejen v obstoječi odtok.” Taka rešitev je nesprejemljiva. Navedba, češ, da je bilo pred tem odvajanje s farme neposredno v teren ni merilo za predlagano rešitev. V opisu čiščenja manjka čiščenje od bakterij, parazitov in virusov, ki ne smejo priti v kraški teren in eventuelno v podtalnico za pitno vodo, zato je treba Elaborat dopolniti z dodatnim čiščenjem ter tudi zaostriti kriterije za druge navedene sestavine izpustov. Obenem mora biti obdelano tudi širjenje izpustov v podtalnico in znana točna lokacija.

Elaborat namreč ugotavlja varovana območja voda in sicer navaja:

Varovana območja s področja rabe in upravljanja z vodami:

 Območje evtrofikacije: celotno območje LP se nahaja v območju evtrofikacije LP VT Pivka Prestranek – Postojnska jama (SI144VT2)

 Opozorilna območja varovanj in zaščitnih ukrepov erozija: celotno območje LP se nahaja v opozorilnem območju – zahtevni zaščitni ukrepi

 Hidrografija: na severnem delu območja LP se nahaja občasen linijski objekt površinskih voda – 5 metrski priobalni pas

 Vodovarstveno območje: v bližini južnega roba območja LP se nahaja Vodovarstveno območje – občinski nivo

7. Posebej opozarjamo, da je v zadnjem času dokazano, da se virus SARS-CoV-2 širi tudi v komunalne vode in lahko zaide tudi v polje za pitno vodo. Zato je treba z dodatnim postopkom čiščenja zagotoviti odplake brez bakterij, parazitov in virusov, še posebej brez SARS-CoV-2 virusa, saj gre za hitro prepusten kraški teren. S tem je nujno treba dopolniti Elaborat.

8. Prav tako je treba v Elaboratu navesti in zagotoviti, kako bo spoštovano strokovno odstranjevanje azbestnih kritin, saj so znani primeri, ko se to v praksi ne spoštuje.

9. Največja sosedna mejna parcela parc.št. 2960 k.o. 2486 Orehek je kmetijsko zemljišče visoke kategorije, kjer je več lastnikov, katerih mnenje je tudi potrebno priložiti Elaboratu.

PRIPIS AAG:

Kljub temu da je bila na občinskem svetu občine Postojna Lokacijska preveritev za nastanitveni center – Orehek, izvajalec še vedno nima gradbenega dovoljenja, čeprav delala z vednostjo države in občine veselo na črno potekajo.

AAG je na podlagi ugotovljenih nepravilnosti v eko patrulji na območju Orehka 01.09.2021 in izjav prič poslal prijave inšpekcijskim službam. Do danes od njih še nismo prejeli odgovora, verjetno so naše prijave  “ARHIVIRALI” da ne bi bilo potrebno zagristi v kislo jabolko in ugotoviti da je izvajalec kršil zakonodajo RS. Dela na tem področju se namreč izvajajo z blagoslovom države. Odgovore od inšpekcijskih služb mora AAG iztirjati v večini primerov z inštrumentom “Zahteva za dostop do informacij javnega značaja”, pa še tu, čeprav so zakonsko obvezi podati odgovor moramo pri posameznih primerih podati pritožbo na informacijsko pooblaščenko. Pa pravijo, da živimo v pravni državi!

Povezava:

AAG EKO-PATRULJA JE IZVEDLA 01.09.2021 EKO PATRULJO NA OBMOČJU OREHKA.

 

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: