c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG zaključila projekt »KAKOVOST ŽIVLJENJA V VRTOJBI«


V vasi Vrtojba v kateri že nekaj desetletij obratuje asfalta baza prihaja smrad v okolico, ki je vir vonjav, predvsem zaradi raztovarjanja bitumna in pri nakladanju asfaltne zmesi na tovorna vozila. Raven zaznavanja smradu je zelo odvisna od atmosferskih pogojev, zato prihaja do smradu občasno in to v okolici naprave za pripravo asfaltnih zmesi in bližnjih hišah. Vpliv smradu v okolju kot zelo moteč za tamkaj živeče prebivalce, zato smo na pobudo CI Vrtojba in finančno pomočjo občine Šempeter Vrtojba, poleti izvedli projekt »KAKOVOST ŽIVLJENJA V VRTOJBI«.

clip_image002

Na podlagi rezultatov analiz podzemlje vode in zemlje, ki so jih opravili referenčni laboratoriji in terenskih meritev prašnih delcev, hrupa, hitrih meritev podzemlje vode smo izdelali oceno kakovosti življenja v Vrtojbi.

Ugotovitve na podlagi meritev in ocen so pokazale, da:

1) zemljina vsebuje zdravju močno škodljive snovi iz velike skupine poliaromatskih ogljikovodikov (PAH). Vzorec je bil povprečen, odvzet iz kmetijske zemlje, delno iz površine, delno iz plasti do 10 cm globine. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) o skupini strupenih snovi PAH navaja sledeče:

”PAH se v zunanjem zraku nahajajo v plinastem ali trdnem agregatnem stanju, pri čemer so slednji adsorbirani na delce, manjše od 2,5 µm, zaradi česar lahko preko vdihavanja prehajajo v krvni obtok. Na področjih, kjer je veliko lokalnih industrijskih virov, PAH ne kažejo odvisnosti od letnih časov, ker so izpusti relativno konstantni čez celo leto. PAH, vezani na delce v zraku, se zaradi njihovih lipofilnih lastnosti stalno nalagajo v zemeljski in vodni biosistem, zato jih najdemo v prsti in sedimentih. Ljudje smo jim lahko posredno izpostavljeni prek uživanja živil rastlinskega in živalskega izvora. Živila so lahko onesnažena s PAH iz zraka”.

2) Kemijske analize vode so pokazale, da nitritni dušik,  celotni fosfor in celotni organski ogljik odstopajo od mejnih vrednosti.

Onesnaženje gre pripisati predvsem morebitni neurejeni kanalizaciji in neustreznim izpustom iz gospodinjstev. Drug morebitni vzrok za onesnaženje pa so bližnje kmetijske površine, ki so po vsej verjetnosti pregnojene ali neustrezno gnojene.

Onasnaževala se prenašajo v tekoči fazi, zato je njihova mobilnost zelo velika. V odpadnih vodah je koncentracija škodljivih snovi visoka. Med njimi so organske snovi, fosfati, amonijak, nitrati, nitriti (za kovine, detergente, bakterije in viruse, pa bi morali narediti naknadno analizo), ki zaradi neučinkovitosti filtracije, adsorpcije ali biodegradacije v krasu pomenijo zelo veliko nevarnost za vodne vire.

3) Hrup v okolju, glede na opravljene meritve pri obratovanju asfaltne baze ne presega mejnih vrednosti kazalcev hrupa v dnevnem času, kot to določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, niti mejne vrednosti končnih ravni hrupa na ocenjevalnih mestih, kot to določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, zato ocenjujemo vpliv nameravanega posega na emisije hrupa v okolje kot manj pomemben, vendar to izključno velja za meritve opravljene v realnem času. Po naši oceni v času meritev asfaltna baza ni obratovala z 100% zmogljivostjo.

4)  Emisije snovi v zrak, smo ugotavljali na podlagi razpoložljive literature  ( Evropska Agencija za Okolje (EEA), ki  povzema ugotovitve Ameriške Agencije za Okolje (EPA) )

clip_image002

Pri proizvodnji asfaltnih zmesi, nastajajo številne, zdravju izjemno škodljive snovi (fini delci, dušikovi oksidi-NOX, žveplovi oksidi-SOX, formaldehid, heksan, fenoli, PAH, toluen, benzen, ogljikov monoksid) med katerimi gre izpostaviti izjemno škodljivo organsko spojino benzen, ki spada v III. skupino rakotvornih snovi. Karcinogenost benzena je dokazana na živalih in ljudeh. Varne dovoljene vrednosti za benzen ni, saj že najmanjše količine benzena delujejo rakotvorno na organe (tveganje za nastanek levkemije po WHO je med 3,8 in 7,5 primerov na milijon ljudi pri dolgotrajni izpostavljenosti le 1ug/m3). Poleg rakovih obolenj benzen povzroča tudi trajne spremembe genetskega materiala in patološki razvoj oziroma deformacije zarodka. Ljudje, ki živijo v bližini asfaltne baze so v primerjavi z ostalimi prebivalci izpostavljeni veliko večjemu tveganju, da zbolijo katero koli obliko rakavega obolenja. Poleg tega izpostavljenost zraku v okolici asfaltne baze povzroča poškodbe živčevja, jeter, dihal, draženje kože, kašelj, astmo, glavobol, slabost.| I ] Ogljikov monoksid pa je izredno strupen, ker se direktno veže v kri in izpodrine kisik.

Poleg zgoraj naštetih škodljive  naprave za proizvodnjo asfaltnih zmesi proizvajajo ogromne količine ogljikovega dioksida CO2, ki je znan toplogredni plin, za katerega je splošno znano, da izjemno škoduje okolju in povzroča globalno segrevanje. K segrevanju ozračja pa posredno prispeva tudi ogljikov monoksid CO.

5) Prašne delce 2,5 ter 10 smo merili na petih lokacijah Pri obratovanju asfaltne baze – t.j. naprav za proizvodnjo, ki so bile v času meritev sicer pod mejno vrednostjo vendar pa obstaja možnost, da v času max. proizvodnje asfaltne baze pride do večjega onesnaženja z prašnimi delci 2,5 in 10.

6) Asfaltna baza za proizvodnjo asfaltníh zmesi proizvaja nevarne odpadke (bitumenske mešanice, ki vsebujejo katran). V času obratovanja asfaltne baze le-ta proizvaja nevarne odpadke pod klas. št. 17 03 02, bitumenske mešanice, ki se skladiščijo  na prostem. To pomeni, da bo nosilec nameravanega posega izvajal tudi dejavnost predelave odpadkov, za kar mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z 2 odst. 20. člena ZVO-1.

7) Smrad v okolici asfaltne baze je vir vonjav, predvsem zaradi raztovarjanja bitumna in pri nakladanju asfaltne zmesi na tovorna vozila. Raven zaznavanja smradu je zelo odvisna od atmosferskih pogojev, zato prihaja do smradu občasno in to v okolici naprave za pripravo asfaltnih zmesi in bližnjih hišah. Glede na ugotovljeno ocenjujemo vpliv nameravanega posega na smrad v okolju kot zelo moteč za tamkaj živeče prebivalce, najbolj pa so izpostavljeni prebivalci živeči do 100 m od asfaltne baze. Naj navedemo da v 40 pasu okrog asfaltne baze stoji 6 stanovanjskih hiš, v 100 m pasu pa še 12 stanovanjskih hiš.

Zaradi dejstva, da Republika Slovenija (še) nima predpisov o emisijskih koncentracijah vonjav, ne pomeni, da zato asfaltna baza lahko neomejeno obremenjuje okolje oziroma lahko vanj neomejeno posega s tovrstnimi emisijami. V AAG smo že ob prvem pregledu stanja v Vrtojbi poudarili, da je zato treba najprej kot predhodno vprašanje ugotoviti, kakšna je normalna obremenitev in kakšna je čezmerna obremenitev. Za ugotavljanje teh pa se je mogoče opreti na že oblikovane standarde držav, ki prav tako kot Republika Slovenija ščitijo pravico do zdravega življenjskega okolja. Zato ponovno poudarjamo, da je treba uporabiti nemške standarde.

ZVO-1 v točki 6. opredeljuje pojem obremenitve okolja ki je ne glede na to ali gre za obremenjevanje ali obremenjenost, vsak poseg oziroma posledica posega v okolje, ki je izključno ali hkrati povzročila ali povzroča onesnaženje okolja, razvrednotenje okolja, tveganje za okolje ali poškodbo okolja, ter raba in izkoriščanje naravnih dobrin.

Zaključek AAG:

Meritve v Vrtojbi smo izvajali, da bi ugotovili kakovost življenja prebivalcev, vendar nismo mogli spregledati dejstva, da je glavni onesnaževalec tu Asfaltna baza Vrtojba, ki vsakodnevno onesnažuje zrak z močno zdravju škodljivimi plini in prahom. Prebivalci so prisiljeni vdihavati smrdeč zrak in prah. Za dokazovanje smradu in prahu niso potrebne študije, saj vsak, ki bi prišel v področje naselja in stanovanj lahko smrad vonja, prav tako pa vidi oblake dima, ki se širijo iz baze v naselje, kar pomeni zmes škodljivih plinov in prahu. Naj torej prebivalci živijo pri zaprtih oknih, čeprav tudi to ne pomaga dovolj. Smrad in prah je mogoče preprečiti zgolj z zaprtjem asfaltne baze in s tem vzpostaviti ozračje, kot ga lahko uživajo drugod brez asfaltnih baz.

CELOTNO POROČILO KAKOVOST ŽIVLJENJA V VRTOJBI

POVEZAVA:

VIDEO: Protest okoli 300 krajanov v Vrtojbi zaradi asfaltne baze – Slovenska kronika – TV SLO 1 –  01.10.2021

PRIMORSKI DNEVNIK 04.10.2021

KATJA MUNIH

Količine škodljivih snovi »alarmantne« – Analiza izpustov asfaltne baze v Vrtojbi

 »Asfaltno bazo je treba takoj zapreti,« vztrajajo v Civilni iniciativi Vrtojba, ki je bila pred dvema letoma ustanovljena z namenom, da se v njihovem kraju ta obrat zapre. Deluje namreč v neposredni bližini hiš in znatno vpliva na kakovost bivanja v kraju, opozarjajo. Temu pritrjujejo tudi nedavne meritve, ki jih je v kraju izvedla organizacija Alpe Adria Green. Analiza vzorcev zemlje, zraka in vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Novem mestu, v poročilu pa povzel magister kemije Tomaž Ogrin, kaže na alarmantne količine zdravju škodljivih snovi predvsem v zemlji.Organizacija Alpe Adria Green se je skupaj s Civilno iniciativo Vrtojba, društvom EkoŠtandrež iz Štandreža ter Občine Šempeter -Vrtojba odločila za izdelavo ocene kakovosti življenja v Vrtojbi in njeni okolici. »Negativni vplivi na okolje, ki jih povzroča asfaltna baza, verjetno segajo vse do bližnjega Štandreža, na kar so nas opozorili kolegi iz društva EkoŠtandrež,« so junija ob začetku omenjenih aktivnosti sporočili iz Alpe Adria Green. Pod drobnogled so vzeli prašne delce PM2,5, PM10, iz vodnjakov v vasi so vzeli vzorce vode, iz tal pa vzorce zemlje za kemijsko analizo.»Naše stališče je enako: v kolikor asfaltna baza prekomerno obremenjuje okolje – s snovmi, hrupom ali smradom, bi jo bilo potrebno takoj zapreti. To bomo zahtevali od ustreznih organov,« je včeraj povedal župan Občine Šempeter-Vrtojba, Milan Turk.

Vzorec zemljine, odvzet iz površja in globine desetih centimetrov kmetijske zemlje, je pokazal vsebnost zdravju močno škodljive snovi iz velike skupine poliaromatskih ogljikovodikov (PAH): benzo(ghi)perilena in indeno(1,2,3-cd) pirena. »Obe spojini, ki sta po dokazani količini pomembni onesnaževali in zdravju nevarni onesnaževali v skupini PAH, nedvomno izvirata iz izpustov asfaltne baze, saj baza deluje že več deset let,« v avtorskem poročilu ugotavlja magister kemije Tomaž Ogrin, sicer zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani. Ogrin opozarja, da ocena onesnaženosti zemlje s PAH, ki vključuje tudi vrtove, znaša 1,82 kilograma Pah na deset hektarjev površine, »kar je alarmantna količina«. Nadalje pojasnjuje, da so se ti strupi nalagali na kmetijske površine in vrtove nalagali iz zraka, v katerega jih spušča asfaltna baza Vrtojba. Zaradi tehnologije proizvodnje asfaltnih mešanic pa je moč predpostaviti še velike vsakodnevne količine PAH v zraku, v neposrednem okolju stanovanjskih hiš, katerih del se odloži na kmetijskih površinah, v poročilu ugotavlja Ogrin in pri tem opozarja na ugotovitve NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje), da se PAH oprimejo prašnih delcev izjemno majhnih dimenzij, kot so PM 2,5, ki gredo skozi pljuča v krvni obtok. Zaradi vsega naštetega glede vpliva na zdravje ljudi, strokovnjak opozarja, da je treba asfaltno bazo Vrtojba takoj zapreti.

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: