c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Ekološka patrulja AAG in civilni nadzor v zvezi z emisijami hrupa na strelišču Izem–Radna v občini Sevnica


 

Na Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave ( AAG), so se obrnili krajani Boštanja in okoliških krajev, občina Sevnica, s prošnjo po pomoči zaradi prekomernih emisij hrupa v okolje, povzročenih s strani uporabnikov strelišča Radna pri Boštanju. Redna dejavnost strelišča po mnenju prebivalcev zmanjšujejo kvaliteto življenja ter negativno vpliva na njihovo zdravje in okolje. Z opozorili in prijavo so se obrnili tudi na ustrezne državne in lokalne inštitucije, prav tako so s problematiko že seznanili tudi pristojne službe Občine Sevnica.

viber_image_2021-09-29_11-07-47-568

S problematiko je bilo seznanjeno Ministrstvo za okolje in prostor ( MOP), ki je zadevo predalo v reševanje ustreznemu inšpekcijskem organu, in sicer Inšpektoratu za okolje in prostor (IRSOP). MOP je v odgovoru z dne 10.5.2021 pritožnike seznanil, da je zadevo predal IRSOP, ki je izvedel inšpekcijski nadzor ter upravljalcu strelišča Strelski zvezi Sevnica naložil izvedbo meritve in ocenjevanja hrupa. Zavezanka je poslal poročilo o meritvah, ki ne presegajo zakonsko določenih dovoljenih mej hrupa.

Krajani Boštanja so s problematiko v obliki pobude za ukrepanje seznanili tudi Varuha človekovih pravic, ki je pobudo obravnaval ter napotil pritožnike na ustrezne upravne organe.

Prav tako je bilo dne 13.5.2021 izdano obvestilo s strani Komisije Državnega zbora RS za peticije, človekove pravice in enake možnosti, kjer so pobudo obravnavali in prosili pristojne državne in lokalne institucije za njihovo mnenje.

Okoljski center AAG je na podlagi prijave in razgovora s posameznimi krajani Boštanja in okolice izvedel postopke civilnega nadzora, ki vsebuje izvedbo Eko patrulje, pridobitev ter analizo pravnih aktov ter pripravo predlogov omilitvenih ukrepov za zmanjšanje hrupa.

  1. Eko patrulja Strelišče Radna pri Boštanju, občina Sevnica, dne 14.6.2021

Eko patrulja AAG je dne 14. 6. 2021 izvedla postopke ogleda, meritev in ocenitev dejanska stanja .

V prvi fazi smo opravili pogovor z zainteresiranimi krajani, ki so nam predstavili problem. Na podlagi razgovorov je bilo zaznati, da ni primarno moteča glasnost hrupa, temveč veliko bolj količina ter konstantnost hrupa. Krajane prav tako moti, da prihaja do občasnega izvajanja streljanja tudi izven dogovorjenih časovnih koridorjev ter da je intenzivnost hrupa precej višja, ko streljanje izvajajo pripadniki različnih državnih organov ( policija, pravosodni policisti, ipd).

viber_image_2021-09-29_11-07-25-931

Terenski ogled in meritve hrupa smo izvedli na treh različnih lokacijah, pri katerih naj bi bil zaznan prekomeren hrup, ki izhaja iz streljanja na strelišču, in sicer v neposredni okolici OŠ Boštanj, v neposredni bližini strelišča Radna ter na višinski točki na Ledini. Poleg ogleda smi izvedli tudi meritve hrupa na vseh treh lokacijah v času izvajanja streljanja na strelišču. Meritve so bile izvedene z ročno merilno napravo za hrup Extech SDL600.

Meritve na vseh treh lokacijah, ki na podlagi 4. Člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) spadajo v II. In III. Stopnjo varstva so izkazale vrednosti, ki so na zgornjem nivoju dovoljenih meja. Žal meritve neposredno na viru hrupa nismo mogli izvesti.

Kljub temu pa lahko potrdimo navedbe posameznih krajanov, da je v času izvajanja streljanja na področju celotnega mesta Boštanj in bližnjih krajev bilo zaznati moteč, kontinuiran hrup, ki je spominjal na področje oboroženega spopada, kar je prav gotovo moteče tako za ljudi kot tudi okolje v celoti ( tudi na prosto živeče živali v okoliških gozdovih).

  1. Pridobitev ter pregled pravnih virov in pravnih aktov zkot pravna podlaga za delovanje strelišča Izma- Radna

V postopku pridobivanja pravnih virov in pravnih aktov smo na podlagi prosto dostopnih pravnih aktov ter dokumentov, ki smo jih zahtevali na podlagi Zakona o dostopu do javnih informacij, pridobili naslednja dokumenta:

  1. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti civilnega strelišča št. 2161-4/2008/13 (1333-04) z dne 27.2.2009, izdano s strani Ministrstva za notranje zadeve
  2. Soglasje za legalizacijo in rekonstrukcijo športnega objekta na strelišču Radna, št. 3502-0070/2008 z dne 17.4.2008, izdane s strani Občine Sevnica, s pripadajočimi dokumenti

Ker se krajani pritožujejo nad emisijami hrupa, smo omejili analizo pravnih virov na segment hrup. Žal ni znan ali dostopen noben pravni akt, ki bi urejal področje upravljanja s hrupom v zvezi s streliščem, ne s strani Občine Sevnica, upravljalca strelišča ali pristojnega ministrstva.

Na tem mestu želimo opozoriti, da je na podlagi 19. Člena v povezavi s 17. Točko 3. Člena Uredbe o omelitvenih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) v primeru obratovanja brez okoljevarstvenega soglasja upravljalec vira hrupa ( v tem primeru Strelska zveza Sevnica) dolžan izvesti strokovno oceno skladnosti s predmetno uredbo . V strokovni oceni je med drugim potrebno navesti stopnjo varstva pred hrupom ter obseg in način izvajanja monitoringa hrupa. Ta strokovna ocena, če je bila izvedena, žal ni javno dostopna, očitno pa z njo ne razpolaga niti Občina Sevnica, saj bi jo v nasprotnem primeru morali pridobiti v postopku dostopa do Informacij javnega značaja, ki jo je na Občino Sevnica vložila AAG.

Stališča in pripombe AAG na Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih  vrednostih kazalcev hrupa v okolju | MEDNARODNI OKOLJSKI CENTER _____ "ALPE  ADRIA GREEN" 20 let

  1. Ugotovitve AAG ter predlog možnih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje hrupa

Okoljski hrup ima na zdravje ljudi lahko več negativnih učinkov. Med temi učinki so: poškodbe sluha, motnje spanja, vznemirjenost, zmanjšanje učinkovitosti pri delu ali učenju, motnje pri pogovoru, vpliv na delovanje srčno-žilnega sistema, psihofiziološki učinki in vpliv na socialno vedenje.[1] Nekateri učinki so lahko posledica prekomerne izpostavljenosti konstantnemu hrupu, kot ga povzroča strelno orožje, ki ga uporabljajo tudi na strelišču Izem –Radna. Onesnaženost okolja s hrupom je eden izmed kazalnikov kvalitete življenjskegaživljenskega okolja. Čeprav so neposredno izpostavljeni hrupu strelnega orožja samo uporabniki strelišča ( strelci) ter prelimenarne meritve hrupa, ki smo ga na posameznih lokacijah izvedli v AAG ne kažejo preseženih mejnih vrednosti hrupa, pa nas je dejanski ogled kraja ter enodnevno bivanje v Boštanju prepričalo v to, da je izvajanje streljanja na strelišču dejansko zelo moteče. Tudi pri obisku bližnjega vrha Lisce kot enega glavnih turističnih in rekreativnih središč občine Sevnica nam pokanje v daljavi ne pomaga pri doživetju in občutju čiste narave.

Občina Sevnica oz. njeno vodstvo je že večkrat javno izrazilo razumevanje za rešitev omenjene problematike, prav tako pa tudi pristojne državne inštitucije s področja varovanja okolja napotujejo »pritožnike« za reševanje problema na lokalno skupnost kot pristojnega prostorskega načrtovalca na lokalni ravni. Tudi v AAG smo na podlagi izkušenj pri obravnavi podobnih problemov mnenja, da samo lokalna skupnost lahko na najbolj ustrezen način lahko reši problem hrupa s strelišča Izem – Radna. Pri tem je bilo s strani župana največkrat omenjena možnost protihrupne ograje, ki po našem mnenju ni najbolj učinkovita ter finančno ustrezna rešitev in sicer zaradi lege samega strelišča ter konfiguracije prostora okoliških poselitvenih območij.

V AAG predlagamo občini Sevnica, da poizkuša v okviru prostorskega načrtovanja poiskati nadomestno lokacijo za strelišče, kjer ne bo takega vpliva na okolje, kot ga predstavlja sedanja lokacija. Ker se zavedamo, da je takšna rešitev zahtevna ter je postopek dolgotrajen, predlagamo, da se sprejme začasne omilitvene ukrepe, ki bo zmanjšalo onesnaženost s hrupom in izboljšalo kvaliteto življenja v kraju samem. V AAG predlagamo sledeče omilitvene ukrepe:

– Prilagoditev urnika delovanja strelišča in sicer iz sedanjih 5 dni na 3 dni v tednu, prepoved uporabe strelišča ob sobotah, nedeljah ter praznikih. Izjema bi lahko bila za športne strelce, ki uporabljajo standarno zračno orožje na zrak

– Prilagoditev streljanja uporabnikov, ki uporabljajo orožje malega in velikega kalibra tako, da se orožje opremi z zaviralci zvoka, kjer je to dovoljeno ( policija, drugi državni organi)

– Omejitev nabora uporabnikov strelišča na strelska društva

V AAG smo prepričani, da je v velikem interesu Občine Sevnica za vse svoje krajane zagotoviti varno in kvalitetno življenje, v katerem se bodo občani počutili dobro. Verjamemo, da boste tudi v primeru problematike hrupa s streliščanašli ustrezne rešitve v dobrobit občanov.

Tudi v AAG smo pripravljeni sodelovati z vami, če vidite potrebo po tem, prav tako pa smo vam z veseljem na razpolago za morebitna vprašanja in dodatne informacije.


[1] Povzeto po https://www.nijz.si/sl/hrup-in-zdravje

 

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: