c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Ustna obravnava  za gradbeno dovoljenje “Mala vetrna elektrarna Kalše”


Upravna enota Slovenska Bistrica je v sredo, dne 5. 1. 2022 organizirala javno obravnavo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo Male vetrne elektrarne Kalše, podano na zahtevo investitorja – družba MAKS INVEST energija d.o.o..

Vetrne elektrarne “Kalše”

Na ustni obravnavi je sodeloval tudi predstavnik AAG, ki je izpostavil: ” Vlagamo primarno zahtevo, da se vloga investitorja za gradnjo vetrne elektrarne zavrne zaradi razlogov, ki jih dokazujemo z tremi dokumenti, ki smo jih vIo2iIi in sicer: 11. 7. 2020, 9. 11. 2021 in 4. 1. 2022. Sekundarno pa pozivamo Upravno enoto, da naloži investitorju, da se dosledno pisno odzove na vse naše navedbe v omenjenih treh dokumentih. Posebej izpostavljamo dejstvo, da gre za vetrno elektrarno z konstrukcijsko torej fizično nazivno močjo 1,5 MW. Kot posledico tega dejstva zahtevamo, da se vsa pridobljena mnenja in soglasja zavrnejo oz. niso več veljavna, ker se nanašajo na drugo konstrukcijo vetrne elektrarne z nazivno močjo 0,99 mW. Poleg tega ugotavljamo, da investitor vztraja na gradnji izključno na parceli 451/20, na kateri pa izgradnja fizično ni mogoča. V enem od načrtov investitorja pa je vrisana površina 65 x 40 m, ki obsega tudi parcelo 451/14. Za posege v parcelo 451114 investitor nima soglasja. Nadalje zahtevamo, da investitor poskrbi za ekspertno mnenje glede možnosti porušitve celotne vetrne elektrarne, ki bi stala na razmeroma plitvem temelju z višino stebra 85 m, na katerem pa bi se nahajala oprema v teži preko 60 ton. V dostopni dokumentaciji ni bila izdelana statična analiza take konstrukcije. Obstaja pa nevarnost in tveganje za porušitev ob izjemnih okoliščinah kot so izjemni vetrovi, vrtinci, žled in lom elis. Vse to pa lahko življenjsko ogroža bližnje stanovalce. Taka analiza mora upoštevati najslabši možni scenarij. Nadalje zahtevamo, da se upošteva pravilo države Bavarske na imenovano 10 HA, katerega prevod je investitor v preteklosti že vložil. To pravilo pomeni, da mora biti razdalja do prvih stanovanj 10-kratna višina vetrne elektrarne, kar po dokumentaciji znaša 126 m in to pomeni oddaljenost od naselbin, od stanovanj 1260 m minimalne razdalje. Kot manjkajoči podatek je tudi kolikšna je življenjska doba vetrnih elektrarn in kako bo investitor poskrbel za njeno razgradnjo in odpadke. V zapisnik prilagamo tudi dokument.”

V nadaljevanju so ostali udeleženci izpostavili:

  1. Glede na dejstvo, da višina objekta presega 25 m in tudi, da je sama vetrna elektrarna nazivne moči 1,5 MW, takšna je tudi glede svoje konstrukcije, tudi moč samega vgrajenega generatorja bo 1,5 MW, je potrebno po drugem odstavku 5. člena Uredbe o razvrščanju objektov sam postopek izdaje gradbenega dovoljenja voditi kot za zahteven objekt. Glede, da izpostavjene pomanjkljivosti študije hrupa, dejstvo, da pri študiji hrupa niso bili upoštevani vsi škodljivì hrupi, dvom v samo pravilnost študije in dejstvo, da same meritve na terenu niso bile opravljene, se predlaga Upravni enoti pritegnitev izvedenca s področja ugotavljanja zvočnih emisij in vpliva zvoka vetrnih elektrarn na zdravje ljudi in ugotavljanje vplivnega območja vetrne elektrarne, da bi se objektivno ugotovilo dejansko stanje glede škodljivosti hrupa. Investitor naj predloži študijo hrupa po veljavnih predpisih. lnvestitor naj predloži študijo, ki se bo nanašala na vplivno območje vetrne elektrarne glede nevarnosti, ki izhaja iz njenega delovanja (žled, kosi ledu, odpadli oz. odlomljeni deli vetrne elektrarne, podrtje samega objekta), študija naj predvsem zajema, kako bi te nevarnosti vplivale na varnost prebivalcev bližnjih objektov (stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij), uporabniku lokalne ceste in nevarno odvijanje prometa na njej ter potrebne ukrepe za preprečitev dostopa oseb na vplivno območje delovanja vetrne elektrarne.
  • Investitor naj tudi predloži študijo vplivov senčenja na bližnje objekte, ki bo prav tako moteče za zdravje ljudi ob delovanju vetrne elektrarne.
  • Upravna enota naj pri odločanju o vlogi investitorja upošteva zakonodajo, smernice Evropske unije, WHO, strokovne študije, ki se nanašajo na škodljivost hrupa in minimalno oddaljenost objekta vetrne elektrarne od stanovanjskih hiš, vse v skladu z uporabo previdnostnega načela.
  • Glede na to, da dejansko samo steber vetrne elektrarne stoji na parceli 451/20, sama elektrarna pa bo dejansko delovala zaradi svojih gabaritov na parceli 451/14, naj investitor razlo2i pravno podlago, na podlagi katere mu je bilo s strani lastnika parcele 451/14 dovoljena uporaba te parcele za potrebe dolgoročnega delovanja vetrne elektrarne. Sama vetrna elektrarna ne bo prispevala nobenih novih delovnih mest, vplivala pa bo na to, da prebivalci v bli2ini vetrne elektrarne ne bodo mogli ustvariti novih delovnih mest, zmanjšala se bo Prednost nepremičnin. Ogrožen bo razvoj turizma na tern območju.

2. upoštevati je potrebno mnenje Ministrstva za zdravje, priloženega obvestilu o udeležbi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja št. 351-509/2020/73. Upoštevati je potrebno mnenje Ministrstva za okolje in prostor, priloženega v prej navedenem dokumentu. Upoštevati je potrebno, da v danem primeru ne gre za nezahteven objekt v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov ampak gre zaradi namena objekta in njegove višine za zahteven objekt. Zaradi pomanjkljivosti je potrebno izvedensko mnenje študije hrupa, ki jo je predložil investitor. Potrebno je zavreči soglasje Krajevne skupnosti za postavitev male vetrne elektrarne, saj je bilo soglasje izdano, za elektrarno 0,99 MW in ne za 1,5 MW, ki je predmet vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. Potrebno je upoštevati znižanje vrednosti nepremičnin lastnikov stanovanjskih in gospodarskih objektov.

  • Upoštevati je potrebno nezmožnost upravljanja turistične dejavnosti zaradi postavitve predvidene vetrne elektrarne. Potrebno je opraviti študijo ogroženosti zdravja in življenja Ijudi v razdalji najmanj 1.250 m zaradi hrupa, stroje loma in naravnih nesreč.
  • potrebno je preveritì ali predvidena gradnja zadostuje mejnim vrednostim faktorja pozidanosti glede na dejstvo, da je faktor pozidanosti potrebno upoštevati tudi pri gradnji drugih nezahtevnih in zahtevnih objektov.

3. Investitor mora v nadaljevanju, v kolikor vloga že iz predhodno navedenih očitnih pomanjkljivosti ne bo zavržena oz. vsaj zavrnjena mora predložiti brezpogojno zemljiškoknjižno soglasje lastnika zemljišča, v katerem zračni prostor posega predlagana gradnja. Prav tako je potrebno pridobiti tudi študijo požarne varnosti, iz katere bo izhajalo, da nameravana gradnja iz tega ozira ne ogroža okoliških prebivalcev in njihove lastnine. Glede na to, da imajo prebivalci na tern območju vodna soglasja, je potrebna tudi študija vpliva nameravane gradnje iz katere mora nedvoumno izhajati, da vodni viri ne bodo ogroženi. Voda je namreč z ustavo varovana dobrina in ima prednost v koliziji z gospodarsko pobudo. Dodal bi, da je tudi študijo tveganja porušitve na katero je bilo že opozorjeno potrebno dodelati tudi z vidika tveganja in vplivanja odpadanja letu in žleda iz vetrne elektrarne. lnvestitor mora pred nadaljevanjem tega postopka predložiti dokončno in pravnomočno odločitev v povezavi z nezakonitim golosekom, saj dokler navedeno vprašanje ni rečeno, menim da Upravna enota nima pravne podlage za nadaljevanje tega postopka. Glede na predloženo opozorilo na prisotnost zaščitenih živali na tern področju je potrebno pridobiti tudi ustrezno strokovno študijo o rentabilnosti postavitve takšnega objekta z vsemi omejitvami za zaščito zaščitenih živali in ne nazadnje tudi predlagam oz. zahtevam, da upoštevanje pomanjkljivo zakonsko regulativo študije, ki jih bo investitor predložil tudi pregleda oz. revidira neodvisni sodni izvedenec za vsako področje. Namreč šele slednje bo zagotovilo dosledno spoštovanje previdnostnega načela zavarovanja zdravja in življenja okoliških prebivalcev.

4. Zahtevamo zavrnitev vloge investitorja za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev male vetrne elektrarne, ki je del tega postopka. Kot razlog naj se upoštevajo vse podane izjave ostalih stranskih udeležencev postopka vključno s pripadajočo dokumentacijo.

5. Ker v študiji ni vseh podatkov, ki bi omogočali preveritev pravilnosti rezultatov vas naprošamo, da od investitorja in pripravljavca študij hrupa pridobite dokumenta, ki sta v študiji že navedena vendar v povezavi ne delujeta. Moti tudi dejstvo, da postavljena vetrna elektrarna Vensys 82 podrobnejše podatke povzema kot primerljive vetrne elektrarne Leit Wìnd. Zanima me kako in kdo je odločil, da sta vetrni elektrarni primerljivi in na katerih dejstvih. Pripravljavca študije se naj tudi vpraša, kakšna če sploh je kontrolna številka izdane študije.

V kolikor bo Upravna enota Slovenska Bistrica izdala gradbeno dovoljenje se bo AAG pritožila!

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
%d bloggers like this: