c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Alpe Adria Green je podala predloge sprememb Osnutka Uredbe o odpadkih.


Alpe Adria Green je v zakonskem roku podala predloge sprememb Osnutka Uredbe o odpadkih.

Predloge sprememb AAG Osnutka Uredbe o odpadkih:

Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov določa izjemo pri postopku uplinjanja in pirolize, saj predpisuje tehnične pogoje po katerih lahko iz odpadkov nastali plin postane reciklat. Iz spodaj citiranega določila je nedvoumno razvidno, da se v primeru izpolnitve omenjenega tehničnega pogoja procesa pirolize ali uplinjanja nastali plini ne štejejo več kot odpadek, tudi v primeru, če se tako nastali plin sežge – torej uporabi za energetske namene:

UREDBA o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov:

2. člen

(uporaba)

3. odstavek, 2. alineja:

–        naprave za uplinjanje ali pirolizo, če so plini, ki nastanejo pri toplotni obdelavi odpadkov, toliko očiščeni, da pred njihovim sežigom niso več odpadki in da ne povzročajo višjih in okolju škodljivih drugačnih emisij v zrak od tistih, nastalih pri zgorevanju zemeljskega plina.

To določilo bi bilo potrebno uskladiti z pojmom »recikliranje odpadkov«, kakor jo določa 29. točka 3. člena Uredbe o odpadkih, ki se v predlogu glasi:

UREDBA o odpadkih:

3. člen

(izrazi)

»29.     recikliranje odpadkov je vsak postopek predelave odpadkov, v katerem se odpadni materiali predelajo v proizvode, materiale ali snovi za prvotni namen ali druge namene. Recikliranje odpadkov vključuje predelavo odpadnih organskih snovi, ne pa energetske predelave odpadkov in predelave odpadkov v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje;«

Drugi stavek omenjenega določila naj se dopolni tako, da se glasi:

.. Recikliranje odpadkov vključuje predelavo odpadnih organskih snovi, ne pa energetske predelave odpadkov in predelave odpadkov v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje, razen v primeru če po določilih drugih predpisov tako nastali produkti niso več odpadki.

V tem smislu predlagamo dopolnitev obrazložitve postopka R3 (Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi postopki biološkega preoblikovanja)(2)) v prilogi 2, kjer se opomba 2 glasi:

2. UREDBA o odpadkih, PRILOGA 2:

Opombe:

»(2) To zajema pripravo za ponovno uporabo, uplinjanje in pirolizo z uporabo sestavin, kot so kemikalije, in uporabo organskih materialov za zasipanje.«

Dopolnjena obrazložitev naj se glasi:

(2) To zajema pripravo za ponovno uporabo, uplinjanje in pirolizo, če so plini, ki nastanejo pri toplotni obdelavi odpadkov, toliko očiščeni, da pred njihovim sežigom niso več odpadki in da ne povzročajo višjih in okolju škodljivih drugačnih emisij v zrak od tistih, nastalih pri zgorevanju zemeljskega plina in uplinjanje, pirolizo z uporabo sestavin, kot so kemikalije, in uporabo organskih materialov za zasipanje.

Utemeljitev

Predlagane spremembe pomenijo popolno uskladitev obeh uredb na način, da se v obeh uredbah uporabi popolnoma enaka določila. V primeru, da neka tehnologija uspe zadostiti pričakovanjem zakonodajalca, ter proizvesti sintetični plin, ki je najmanj enako čist, kakor zemeljski plin, tedaj gre dejansko za novo surovino, ki se jo, kakor zemeljski plin, lahko uporabi tako za energetske namene, kakor tudi za surovino v petrokemični ali kemični proizvodnji. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da se je Slovenija zavezala do leta 2030 dodajati sintetične pline v zemeljski plin, kar mora biti zagotovljeno preko ustreznih reciklažnih postopkov, kjer se ogljikovodike predela v nov izvoren plin, ki zaradi tehničnih standardov ne more biti obremenjen z onesnaževali.

PREDLAGANE SPREMEMBE NIMAJO FINANČNIH UČINKOV

Povezava:

Osnutka Uredbe o odpadkih

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: