c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

PREJELI SMO: Gradnja podzemne garaže na Muzejskem trgu bo po mnenju AAG Koper povzročila več škode kot koristi


FRANCI-CISTERNA KOPER

V tem času Upravna enota Koper vabi lastnike nepremičnin v vplivnem območju gradnje novega objekta – Javne podzemne garažne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru (investitor MO Koper), da priglasijo udeležbo in se do načrtovane gradnje opredelijo pisno ali se osebno oglasijo na UE Koper. Omogočen jim je vpogled v projektno dokumentacijo, a obstaja dvom, da jim projekt ne bo podrobno predstavljen in s tem ne bodo seznanjeni z vsemi nevarnostmi, ki jih ta poseg lahko povzroči. Prebivalcem in lastnikom okoliških objektov svetujemo, da svoja stanovanja fotografirajo in fotografije arhivirajo za primere dokazovanja kasneje nastale škode.

” V AAG Koper nasprotujemo vzpostavitvi podzemne garaže na Muzejskem trgu, ob gradnji katere bi se porušilo in uničilo unikatno stavbno dediščino iz 19. stoletja, ki jo sestavlja podzemna zidana vodna cisterna, ki skupaj z bližnjimi vodnjaki predstavlja enkraten vodovodni sistem nekdanjega otoškega Kopra. Vodna cisterna v obliki votlega svitka z globokim vodnjakom v njegovi sredini predstavlja enkraten primer tehnične dediščine, ki jo je treba ohraniti in primerno predstaviti ter funkcionalno vključiti v ureditev novega Muzejskega trga. Uničenje tako kakovostne in še vedno funkcionalne tehnične dediščine predstavlja barbarsko dejanje, primerljivo z barbarskimi dejanji, ki so jih nedavno zakrivili verski skrajneži v Siriji. Menimo, da se župan in vodstvo mestne občine ne smejo zgledovati po tovrstnih genocidnih ekscesih in naj raje naredijo vse za ohranitev te izredno kakovostne in zanimive tehnične dediščine, ki bi lahko postala čudovita turistična znamenitost kot vezni element med novim in starim Koprom.

Ob gradnji podzemne garaže je treba zagotoviti tudi ustrezno varnost bližnjih stavb, še posebej znamenitega vijoličastega nebotičnika in njegovih stanovalcev. Gradnja podzemne garaže bi s porušitvijo vodne cisterne potekala v neposredni bližini tega nebotičnika, kar bi pomembno  vplivalo na statično stabilnost tega relativno visokega objekta, zgrajenega v 60-letih prejšnjega stoletja, ko sodobni protipotresni ukrepi še niso bili v uporabi. Navedena dejstva lahko vplivajo na stabilnost in odpornost objekta na poškodbe, ki jih povzročajo pomiki temeljnih tal zaradi vibracij ob zabijanju pilotov ali drugih dalj časa trajajočih obremenitev, ki jih povzroča gradnja drugih objektov v njegovi neposredni bližini.

Nebotičnik, ki bi po izkopu gradbene jame za načrtovano garažo ostal na ozkem, le 30 do 40 metrov širokem pasu flišne oziroma lapornate hribine, bo treba ustrezno zaščititi z zahtevnimi geotehničnimi ukrepi v obliki pilotnih in sidrnih sten ali drugih ustreznih ukrepov ter tako preprečiti morebitno drsenje in nevarne pomike ali posedanje temeljnih tal pod nebotičnikom. Tovrstni ukrepi bodo zelo podražili gradnjo garaže in pomembno zmanjšali ekonomsko učinkovitost te investicije ter ne bodo odtehtali koristi v obliki dodatnih garažnih kapacitet, ki jih bi investitor pridobil z rušitvijo vodne cisterne. Za večjo učinkovitost investicije je treba gradnjo garaže povezati z gradnjo ekonomsko učinkovitega poslovnega objekta, ki lahko upraviči tako drago investicijo, kot je gradnja podzemne garaže.

Predlagamo, da se stanovalci in upravniki tako bližnjih kot tudi bolj oddaljenih stanovanjskih in poslovnih objektov povežejo v civilno iniciativo in se združeni borijo za svoje pravice. Investitor je dolžan podrobno in celovito predstaviti celoten projekt in načrtovan potek gradnje ter pojasniti tehnične in druge ukrepe, s katerimi bodo odpravljene vse nevarnosti za poškodbe, ki lahko nastopijo v času gradnje in po izgradnji načrtovane podzemne garaže na sosednjih objektih. V takih primerih lahko nastanejo tako materialni kakor tudi nematerialni škodni dogodki, ki jih mora investitor ustrezno zavarovati. V ta namen mora investitor možne oškodovance seznaniti z višino zavarovalne police in drugimi jamstvi, s katerimi so zavarovani riziki pri gradnje garaže. Investitor mora stanovalce sosednjih objektov seznaniti tudi s postopki za popis stanja objektov pred pričetkom in s postopki spremljanja ter ugotavljanja možnih poškodb na sosednjih objektih ob gradnji podzemne garaže, kot tudi s postopki za odpravo morebitne škode na objektih in za plačilo odškodnin.«

Olga Franca – članica UO AAG,

Povezave:

Podzemno vodno cisterno pod Muzejskim trgom v Kopru je treba ohraniti

Peticija Vladi R Slovenije za raziskave in ohranitev podzemnih vodnih rezervoarjev na Muzejskem trgu v Kopru

Hrastov list in plod - želod

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST
%d bloggers like this: