c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

ALPE ARDIA GREEN in CI Stražišče sta poslala zahvalo varuhinji človekovih pravic v zvezi z problematiko v IC Laze


ALPE ARDIA GREEN in CI Stražišče sta 07.01.2019 poslala zahvalo varuhinji človekovih pravic za poslana dopisa o izvedenih aktivnostih v zvezi s problematiko ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode na območju Industrijske cone Laze (IC Laze) in problematiko požarne varnosti objekta na naslovu Laze 18a, Kranj.

plav dim - lazeVaruhinja je ugotovila, da gre v obravnavani zadevi za izjemno dolgotrajen upravni postopek in da ni spoštovano temeljno načelo ekonomičnosti postopka. Posledično gre za kršitev načela dobrega upravljanja, ki med drugim vsebuje tudi obveznost organa oblasti, da zadevo iz njegove pristojnosti glede na vrsto postopka, ki teče pred njim obravnava v razumnem roku.

Z vidnimi spremembami narave in onesnaženjem potokov v IC Laze se je Civilna iniciativa začela ukvarjati že spomladi 2014. Mestna občina Kranj je zaradi zaskrbljenih občanov naročila podjetju GeoMet d.o.o. Izola popis stanja vodotokov in odvzem vzorcev za kemijske analize. Naročeno delo je podjetje opravilo v času od aprila do maja 2014. Iz dokumenta Popis stanja vodotokov v okolici Industrijske cone Laze in meritve kemijskih parametrov v mulju in vodi (arhivska št. 44-5/2014) izhaja, da je bila v iztoku 4, pod obratom Blisk livarstvo d.o.o., Laze 20 ugotovljena prekoračitev neraztopljenih snovi, količine usedljivih snovi, prisotnosti celotnih organskih ogljikov v vodi, mejnih vrednosti kemijske in biokemijske potrebe po kisiku, največja vsebnost aluminija (46,9 mg/l) je več kot 15-krat presegla dovoljeno vrednost (3,0 mg/l).

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave (v nadaljevanju AAG) je okoljsko škodo v Industrijski coni Laze prijavilo leta 2015. Zavod RS za varstvo narave je v strokovnem mnenju št. 2-II-156/2-0-15/SR z dne 4.5.2015 ugotovil, da je lokalno povzročena velika okoljska škoda, ker je bila uničena populacija velikega studenčarja in navadnega koščaka. ARSO je postopek ugotavljanja nastanka okoljske škode ustavil z obrazložitvijo, da gre za razpršeno onesnaženje in ni mogoče ugotoviti povzročitelja. V upravnem sporu, ki ga je sprožil AAG, je upravno sodišče RS s sodbo z dne 23.6.2016 opr. št. IU 1652/2015-7 sklep ARSO odpravilo in mu naložilo, da v zvezi z okoljsko škodo na vodah in tleh ugotovi dejansko stanje, škoda na zavarovanih vrstah, njihovih habitatih in habitatnih tipih je bila že ugotovljena. Pri tem je sodišče opozorilo, da za škodo na vodah in tleh odgovarjajo le povzročitelji obremenitve. Po nam znanih podatkih ARSO ni ukrepal v skladu z napotilom sodišča. Reševanja okoljske škode se je lotil tako, da je Mestni občini Kranj naložil, da v IC Laze zgradi kanalizacijo. Ker niso ugotovljeni onenaževalci in vrsta onesnaževanja, se onesnaževanje nadaljuje in se bo delno odplaknilo v javno kanalizacijo. Po že izdanem gradbenem dovoljenju za kanalizacijo je predvideno, da se bo ta priključila na javno enocevno kanalizacijo, ki je v večjih nalivih že poplavljala kleti v bližnjem stanovanjskem naselju. AAG je zoper izdano gradbeno dovoljenje – po zavrnjeni pritožbi – sprožilo upravni spor, ker je projektirana zmogljivost kanalizacije neustrezna, ni bila ugotovljena in upoštevana količina industrijske odpadne vode in ni bila preverjena zmogljivost omrežja, na katerega je predvidena priključitev, kar ima za posledico povečano nevarnost poplavljanja stanovanjskih hiš z industrijskimi odplakami.

Postopek ugotavljanja nastanka okoljske škode na podlagi prijave 2015 še vedno ni zaključen. AAG je novembra 2017 na ARSO urgiralo rešitev in obenem prijavila, da se onesnaževanje tal, voda in zraka še vedno nadaljuje, kar je ugotovila Ekološka patrulja AAG z ogledom dne 21.7.2017 in posnetke objavila na spletni strani AAG. Nad IC Laze se v jutranjih urah pogosto pojavlja modra megla.

Potencialni onesnaževalci želijo svojo proizvodnjo v IC Laze še razširiti, kar bo probleme še povečalo, kot na primer:

podjetje Ekol d.o.o. Laze 18a je pri ARSU v letu 2016 za nameravani poseg predelava nevarnih in nenevarnih odpadkov vložilo zahtevo za izvedbo predhodnega postopka glede vprašanja, ali je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. ARSO je s Sklepom št. 35405-239/2016-5 z dne 12.10.2016 odločil, da je za nameravani poseg potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Ali je bilo naloženo izvedeno, na spletnih straneh ni bilo objavljeno.

Na istem naslovu v objektu Laze 18a je ARSO dne 24.4. 2015 izdal podjetju Ekorel d.o.o. okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-1/2012-34 za obratovanje naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje večjega obsega (IED naprave) in to naprave za odstanjevanje nevarnih odpadkov z zmogljivostjo 48,7 t/dan in predelavo odpadkov z zmogljivostjo 20,02 t/dan. V postopku pridobivanja dovoljenja so bile dane neštete pripombe in opozorila posameznikov, civilnih iniciativ, Gasilskega poveljstva Mestne občine Kranj z dne 14.3. 2014 in Mestne občine Kranj št. 3500-3-2014-1-48/01 z dne 20.3.2014, ki je na strani 10 v zvezi s preprečevanjem okoljskih nesreč in omejevanja njihovih posledic navedla »Vloga ne omogoča preveritve količin nevarnih snovi. V tem delu vloge ni prepoznana zelo huda možna okoljska nesreča, ki lahko pomembno ogrozi zdravje zaposlenih in okoliških prebivalcev, v napravi se obdelujejo tudi odpadki iz skupine 19 02, ki so odpadkih iz fizikalno kemijskih obdelav odpadkov, vključno z odstranjevanjem kromatov in cianidov«. Opis požarne varnosti objekta Laze 18a Gasilskega poveljstva Mestne občine Kranj je bil skrajno zaskrbljujoč. Kljub temu je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje, tako kot je predlagal nosilec obremenitve. Odločba je pravnomočna. Kakšne količine in kakšne vrste odpadkov Ekorel d.o.o. dejansko predeluje ni znano, v IED napravi je dovoljeno predelovati več kot 300 različnih vrst odpadkov, proizvodna zmogljivost vgrajenih naprav pa je šestkrat večja kot je dovoljena količina predelave in sicer je maksimalna proizvodna zmogljivost 292,20 t/dan nevarnih odpadkov in 168,12 t/dan odpadkov .

Podjetje Blisk livarstvo d.o.o. Laze 20 je vložilo zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg delno rušenje obstoječega objekta A na lokaciji Laze 20, IC Laze in izgradnjo novega poslovno proizvodnega objekta livarne B, v katerem bodo nameščeni novi livarski stroji in spremljajoči stroji ter nova talilna peč. ARSO je izdal Sklep št. 35405-560/2017-3 z dne 5.7.2018, da podjetju Blisk livarstvo d.o.o.Laze ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja. AAG, ki je sklep slučajno opazilo na spletu, je po pregledu ugotovilo, da je podjetje kršilo temeljno načelo ZUPa, da so stranke dolžne govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice in je organ zavedlo z napačnimi podatki, zlasti z navedbo števila obstoječih talilnih peči in zmogljivosti naprav (kar je razvidno iz spletnih strani podjetja), trditvijo, da ne razpolaga s tehničnimi podatki o zmogljivosti nove peči, ki jo bo vgradil in navedbo, da bo odpadno vodo odvajal v kanalizacijo, čeprav ta v IC Laze ni zgrajena, pri čemer je po navedbah upravljavca na upravni enoti Kranj že v teku postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt. AAG je bilo ugodeno, sklep ARSO odpravljen in zadeva vrnjena v nov postopek in odločanje.

Opravljena sta bila tudi dva inšpekcijska postopka pregleda stanja požarne varnosti v objektu Laze 18 a, da so bile nepravilnosti odpravljene, opozorili pa so, da so z uveljavitvijo novega gradbenega zakona pridobili nove pristojnosti, in ko bodo dorekli nove postopke, preverili ali lahko v podjetjih uvedejo nov postopek, o čemer nas bodo naknadno obvestili.

AAG in Civilna iniciativa za zeleno Stražišče žal ugotavljata, da v postopkih za izdajo okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj za dejavnosti, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega (IED naprav), javni interes varovanja okolja, narave in zdravja ljudi ter njihovega premoženja ni v zadostni meri varovan. Upravljavcem naprav, ki obremenjujejo okolje, sestavijo vloge za soglasja oziroma dovoljenja po njihovem naročilu kar strokovne organizacije, ki jih v postopkih pred upravnimi organi zastopajo kot njihovi pooblaščenci. Državni organi nimajo potrebnega strokovnega znanja za preveritev, ali je upoštevano temeljno načelo preventive, ki zahteva uporabo najboljše razpoložljive tehnike dostopne na trgu in ne preverjajo obstoja možnosti škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi, tako kot to zahteva previdnostno načelo, temveč sledijo predlagatelju. Ob tem je potrebno izpostaviti, da v nobenem izmed postopkov, ki so bili vodeni za upravljavce v IC Laze, niso bili predvideni ukrepi v primeru izrednih dogodkov ali nesreč. V postopkih, ko je ugotovljen nastanek okoljske škode, ki je posledica industrijske dejavnosti, se ne poišče povzročiteljev in se jim ne naloži obveznost sanacije.

IC Laze je izrazit primer popolnega ignoriranja okoljske zakonodaje. Vodijo se novi postopki predhodne presoje za razširitev dejavnosti potencialnih povzročiteljev obremenitve vod in tal, kar je v popolnem nasprotju z direktivo 2011/92/EU o presoji vplivov na okolje in direktivo 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, ki zahtevata, da je okoljska škoda prednostno odpravljena pri izvoru in da bi moral onesnaževalec plačati. Posledično je največji problem v IC Laze dopuščanje nastajanja nove okoljske škode in dopuščanje visoke stopnje tveganja okoljske katastrofe.

Dejavnosti, ki iz obrtne rastejo v industrijsko, se izvajajo na neprimerni lokaciji in v objektih, ki niso bili zgrajeni za takšne dejavnosti, uporabljene tehnologije niso preverjene v skladu z najbolj učinkovito in napredno stopnjo v razvoju dejavnosti, vprašljiva je tudi strokovna usposobljenost izvajalcev. Obdelava nevarnih odpadkov v napravah, ki lahko povzročijo trajno onesnaženje in uničenje okolja večjega obsega, po našem mnenju nikakor ne bi smela biti organizirana kot profitna dejavnost.

Z dopisom in problematiko seznanjamo novega ministra za okolje in prostor in novega župana Mestne občine Kranj.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod

Podprite AAG
ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!%d bloggers like this: