c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG zahteva takojšnjo zaustavitev del na izgradnji kanala C0


Alpe Adria Green in 17 civilnih iniciativ so 05.02.2019 poslali na Urad predsednika RS, Erjavčeva, Urad predsednika vlade RS, Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,  Predsednika Državnega zbora, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, Odbor DZ za obrambo ter poslanskim skupinam DZ

Zahtevo:

Za takojšnjo zaustavitev del na izgradnji kanala C0 po projektu “Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja”, investitorja Mestne občine Ljubljana, zaradi ogrožanja pitne vode za 300 000 prebivalcev Ljubljane in prestavitev na Celovško cesto.

Spoštovani!

Pošiljamo vam zahtevo,skupaj z utemeljitvami, za takojšnjo zaustavitev delna območju z II A vodovarstveno zaščito(VVO IIA),pri gradnji kanala C0 po projektu ”Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja”, investitorja Mestne občine Ljubljana.

Trajnostno varovanje ključnega vira pitne vode za glavno mesto, brez stalnega ogrožanja zaradi nepotrebnih tveganih posegov, je strateška, okoljska, zdravstvena in obrambna dolžnost Republike Slovenije in mesta Ljubljane.Poleg tega gre za vir, ki po zakonu spada v kritično infrastrukturo, zato njegovo varovanje presega pristojnosti Mestne občine Ljubljana.

Opozarjamo na dejstvo, da obstaja alternativna trasa poteka C0 kanala, ki ne pomeni tveganja za onesnaženje glavnega vira pitne vode za 300.000 prebivalcev Ljubljane in 150.000 vsakodnevnih obiskovalcev Ljubljane.

Povzetek zahteve:

I) Takojšnja zaustavitev del na trasi kanala C0, ki poteka preko območja s strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIA) Ljubljanskega polja

II) Izdelava in izvedba projekta poteka C0 kanala po alternativni trasi po Celovški cesti,kjer kanalizacijski kanal že sedaj potrebuje obnovo. Evropska sredstva se obdržijo.

III) Naprošamo in zahtevamo, v imenu javnega interesa, da spodaj naslovljeni takoj ukrepate v skladu s svojimi pristojnostmi za rešitev vodovarstvenega območja Ljubljane pred hudim tveganjem za onesposobitev tega, nenadomestljivega vira pitne vode.

Obrazložitev:

Zaradi številnih kršitev vam pošiljamo poziv za takojšnjo zaustavitev gradnje kanala C0, ki je predviden v dolžini 4,5 kilometra kanalizacijskih cevi s premerom 1,2 metra in s potekom po območju s strogim vodovarstvenim režimom.

1. Zloraba kohezijskega projekta.

Zbirni kanal C0 je kanalizacija velikega pretoka in del kohezijskega projekta: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja”, in je namenjen izključno odvajanju odpadnih voda iz sosednjih občin Medvode in Vodice na čistilno napravo Ljubljana Zalog in ne priključkom ljubljanskih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje.

2. Del kanala C0 na odseku Brod–Ježica poteka skozi območje s strogim vodovarstvenim režimom VVO IIA,zato ga je nujno potrebno prestaviti na drugo, že obstoječo, traso in s tem dolgoročno odpraviti ogrožanje pitne vode.

Že obstoječa trasa kanalizacije po Celovški cesti mora v kratkem tako ali drugače v posodabljanje, kar je lepa priložnost, da se v bližnji prihodnosti poveča kapaciteta tega kanalizacijskega voda.

Sporni del kanala C0 ne potrebujeta ne občini Medvode ali Vodice, niti ne Mestna občina Ljubljana (MOL). Investitor MOL, del trase kanala C0 (med Brodom in Ježico) gradi na vodonosniku Ljubljanskega polja, ki je glavno vodooskrbno območje Ljubljane, ki zagotavlja 90 % vse pitne vode Ljubljane. Načrtovani kanal C0 bi tukaj potekal neposredno preko geološke prelomnice, kjer se ustvarja potresno zelo aktivno območje (redni letni manjši potresi in pričakovani močnejši potresi; rušilni potres magnitude 6,1 po Richterjevi lestvici iz leta 1895 je imel epicenter prav na tem območju) in v polju močnih hidravličnih napetosti, ki jih sprožajo sunkovita in visoka nihanja podtalnice v vodonosniku. Kanal C0 s predvideno maso tisočih ton kanalizacijskih odplak, bi v svojem poteku predstavljal stalna grožnjo onesnaženju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegove podtalnice. Obstaja tudivelika možnost katastrofalne posledice in izničenja filtracijskih sposobnosti vodonosnika v primeru močnega potresa ali diverzije, zaradi česar bi Ljubljana za dolgo obdobje ostala brez glavnega vira pitne vode, saj druge večje rezerve nima.

Rešitev se ponuja sama po sebi, :saj je trasa po Celovški cesti varna tudi v smislu (ne)prepustnosti v podtalnico. Trasa namreč leži na zgornji, pleistocenski terasi, ki vsebuje vododržno zaščitno plast konglomerata in gline,kipreprečuje vdor fekalij ali onesnaženih tekočin v podtalno pitno vodo.

3. Ogrožanje kritične infrastrukture

Gradnja na tem območju je, tudi zaradi ogrožanja kritične infrastrukture (Zakon o kritični infrastrukturi– ZKI: ULRS 75/2017) in po Uredbi o evropski kritični infrastrukturi (ULRS 35/2011) in s tem tudi obrambne sposobnosti države, nesprejemljiva in presega pristojnosti župana ali mestnega sveta Ljubljane. V primeru izgradnje kanalizacijskega kanala C0območju s strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIA) bi prišlo do stalnega ogrožanja pitne vode za praktično celotno Ljubljano, kar je v nasprotju tudi z veljavno državno obrambno doktrino. Popolnoma zanesljiva obramba pred različnimi napadi in diverzijami , ki bi zanesljivo onesnažili največji vir pitne vode za Ljubljano, bi bila zaradi dolžine in lokacije kanala praktično nemogoča. Že samo stalna grožnja izgube glavnega vira pitne vode za Ljubljano, pomeni veliko ranljivost in ogroženost Ljubljane in s tem celotne Slovenije.

4. Obrambni pomen podtalnice za Ljubljano in Slovenijo – kršenje zakonodaje

Na obrambni pomen območja s strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIA) so bili opozorjeni investitor Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor in ARSO, Ministrstvo za obrambo, Vlada RS,Predsednik RS, JASPERS in EU Komisija. Zaradi bistvenega zmanjšanja obrambnih sposobnosti glavnega mesta bo v primeru vztrajanja na vkopavanju cevi kanala C0 s fekalijami čez vir pitne vode obveščen tudi NATO, saj projekt za kanal C0 nima ustrezne strateško-varstvene in obrambne dokumentacije.

5. Ustavna zaščita vode – Slovenija pitno vodo in vodne vire varuje z Ustavo.

Ogrožanje virov pitne vode je kaznivo dejanje (KZ126.čl., 356. čl., 357. čl.)! Obenem je ogrožena uveljavitev 70.a člena Ustave RS (pravica do pitne vode), po katerem so vodni viri javno dobro v upravljanju države.

6. Potek C0 kanala čez VVO IIA področje je strokovno nesprejemljiv.

Strokovnjaki s področja komunalnega inženirstva, geomorfologije, varstva okolja, hidrogeologije in drugih sorodnih strok so že ocenili, da predvidena izvedba ne omogoča popolne neprepustnosti kanala za fekalije in je pitna voda bakteriološko hudo ogrožena, saj ni vododržne plasti, ki bi pod kanalom ležečo podtalnico varovala pred izlivi oz. onesnaževali.

7. Stopnja ogroženosti podtalnice je zelo velika.

V poročilu tveganja za onesnaženje vodonosnika in podtalnice bi morale biti navedene značilnosti in pojavi na tem območju, ki bi lahko vplivali na varnost (potresno območje, potek geološke prelomnice, sunkovita nihanja podtalnice, pojav močnih vzgonskih sil v vodonosniku). Iz teh okoliščin izhaja objektivna verjetnost poškodovanja kanalizacijskih cevi in izlitje velikih količin onesnaževalcev mikrobiološkega in kemijskega sestava v vodonosnik in podtalnico, kar bi lahko ogrozilo oskrbo prebivalcev s pitno vodo ter zdravje in življenja ljudi za zelo dolgo obdobje. V Sloveniji že imamo primer smrti 1-letnega otroka zaradi pitne vode okužene s fekalijami (Loška dolina, 2011) in primer smrti drugega, 4–6 let starega otroka zaradi fekalij v pitni vodi (vodovod Cerkno). V vodarni Kleče so morali zapreti za več kot 20 let 12. črpalno vrtino zaradi izlitja samo ene banje iz galvanizacije v Šentvidu. V tujini sta znana dva odmevnejša primera mikrobioloških zastrupitev. V ZDA (Milwaukee leta 1993) je zaradi fekalne bakterije kriptosporidija zbolelo 400.000 ljudi, od tega umrlo 69. Podoben primer onesnaženja s katastrofalnimi posledicami je razkril še vedno pereči primer Flinta v Michiganu, ZDA (deformacije ploda pri nosečnicah, okvare živčevja, prebavnega trakta itd.). V Kanadi (Walkerton leta 2000) pa je zaradi bakterije E-coli zbolelo 2.300 ljudi, 7 pa umrlo.

8. Projekt za kanal C0 od Broda do Ježice je v nasprotju z evropsko zakonodajo.

Projekt je v nasprotju z EU Direktivo 2011/92/EU in Uredbo (ES) št. 1367/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta Evrope o Aarhuški konvenciji v povezavi s slovenskim pravnim redom. Prostorski akt, projekta za gradbeno dovoljenje za traso kanala C0 med Brodom in Ježico, je Občinski prostorski načrt 2010 (OPN MOL-ID), ki za izvedbo kanalizacije čez to vodovarstveno območje najvišjega nacionalnega pomena, nima primerne, v skladu z veljavnimi predpisi izdelane, presoje vplivov na okolje.V OPN MOL-ID ni ustreznih grafičnih prikazov in zemljevidov, ki bi bili osnova za presojo vplivov na okolje, v Okoljskem poročilu (OP) pa ni navedeno, da je kanal C0 zahteven infrastrukturni objekt, v katerem se bo na tem območju stalno zadrževala velika količina odpadnih voda.

9. Vodno soglasje je neustrezno – izdano za dejansko ne projektirani objekt.

Za projekt za kanal C0 je bilo, v nasprotju z »Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja« s prilogami (Uredba), brez presoje vplivov gradnje na vodni režim in vodno telo, izdano vodno soglasje. V vodnem soglasju je območje vodonosnika med Brodom in Ježico obravnavano kot neproblematična gradbena parcela in se ji ne namenja posebne obravnave, torej ločeno od preostale trase kanalizacije.Ni upoštevano, da gre za gradnjo kanalizacije, kot zahtevnega objekta, na potresno in hidrološko aktivnem območju, zaradi česar obstaja nevarnost poškodb kanalizacijskih cevi in razlitje nevarnih odplak, kar bi ogrozilo delovanje vodonosnika, ki je življenjskega pomena za oskrbo prebivalcev Ljubljane s pitno vodo za zelo dolgo obdobje.

10. Gradbeno dovoljenje št. 351-2245/2013-35 z dne 12.3.2014, ki omogoča gradnjo pretežnega dela trase znotraj območja IIA, je bilo pridobljeno nezakonito.

Kljub pravnomočnosti je bilo gradbeno dovoljenje(GD), pridobljeno nezakonito, saj so z zakonom zahtevana soglasja namesto predhodno prihajala naknadno, tudi še 2 leti po pravnomočnosti GD. Tudi prekvalifikacija objekta iz nezahtevnega v zahtevnega ne spremeni dejstva, da so vsa predhodna soglasja bila podana za nezahteven objekt in so s tem neveljavna in nezakonita. Zato je GD pridobljeno na nezakonit način in je nezakonita tudi njegova »pravnomočnost« (datacije in vsebino GD in soglasij prilagamo v prilogi). Obenem večina lastnikov zemljišč, ki ležijo znotraj trimetrskega območja ob osi trase CO kanala (pas širine 6 metrov),kljub zakonskim predpisom niso bili obravnavani kot stranke v postopku. V k.o. Ježica tako od okoli 300 parcel ob C0 kanalu ni nobene, katerih lastniki bi bili obravnavani kot stranke v postopku v času pridobitve GD. Brez obravnav se GD prav tako ne bi smelo izdati.

11. Kršenje zakonodaje tudi pri izvedbi – nepravilna vgradnja cevi.

Sama gradnja, poleg ogrožanja podtalnice, krši tudi več zakonov in predpisov. Opozarjamo tudi na izjemno neučinkovitost inšpekcij iz več področij, kljub stalnim opozorilom javnosti o čemer je že obveščen minister za okolje in prostor Jure Leben. Projekt na večini gradbiščni ustrezno zavarovan in označen po predpisih in gradnja poteka brez ustreznih dokumentov. Vse kaže na zavestno in kaznivo kršitev veljavne zakonodaje s strani investitorja Mestne občine Ljubljana z motivom priti do 60 % nepovratnih sredstev iz 135 milijonov evrov vrednega projekta, kar pomeni 81 milijonov evrov nepovratnih sredstev za MOL.

Zelo veliko pove dosedanja tišina predsednikov strank in pristojnih državnih organov, kar pomeni, da predstavniki države niso bili obveščeni, ali pa so vpleteni v nezakonitosti tega dela projekta.

12. Kršitve zasebne lastnine.

Kljub ustavni zaščiti (44. člen) je prišlo do kršitve zasebne lastnine (delno tudi v lasti tujih državljanov), saj so stroji prekopavali kmetijske površine do 13 metrov v širino ob trasi C0 kanala brez dovoljenj in celo ob izrecnemu nasprotovanju nekaterih lastnikov. Lastniki ostalih zemljišč ob kanalu C0so zato prisiljeni s svojo mehanizacijo, odvetniki in varnostno službo na lastne stroške braniti svoja zemljišča pred temi nezakonitimi posegi. MOL še danes nima pridobljene večine soglasij lastnikov zemljišč (nekaj sto) ob trasi kanala C0, ki bi dovoljevala posege na zasebna zemljišča. Prav tako MOL nima služnosti na nekaj zemljiščih skozi katere poteka C0 kanal.

13. Kršenje ožjega in širšega pasu Nature 2000.

Protizakonit in kazniv je tudi poseg v območje Nature 2000, določene na podlagi direktive SPA (ptice) in o habitatih (p SCI) državnega pomena, kjer so namesto dovoljenega šestmetrskega pasu popolnoma opustošili pas v širini do 26 m – golosek gozda, odstranitev vsega rastlinja, tudi posebej zaščitenih vrst.Teh kršitev inšpekcije nočejo registrirati.

14. Opozorila evropskim organom.

Zaradi ignoriranja opozoril slovenskih organov je Mednarodno društvo Alpe Adria Green že obvestilo evropske institucije (v prilogi). V primeru, da ne pride do takojšnje zaustavitve del, s čimer še lahko rešimo evropska kohezijska sredstva, bomo vlade sosednih držav obvestili o tem katastrofalnem posegu v varovano vodovarstveno območje (VVO IIA) Ljubljanskega polja z dragoceno čisto podtalnico. Prav tako pa bomo obvestili tudi zelene stranke v EU, kako se z evropskimi kohezijskimi sredstvi ogroža podtalnica glavnega mesta Republike Slovenije, ki ima tudi ključen strateški vojaški pomen kot kritična infrastruktura po evropski direktivi in slovenskem zakonu.

ZAKLJUČEK: Rešitev obstaja.

Zahtevamo tudi takojšnjo spremembo trase na področje izven območju s strogim vodovarstvenim režimom(VVOIIA) po uredbi zaščitenega Ljubljanskega polja (UL 49/15). Za spremembo trase predlagamo enostavno,že obstoječo rešitev po Celovški cesti.Zaradi spremembe trase ne bodo izgubljena evropska sredstva, saj je sprememba trasa izven VVO IIA strokovno zelo dobro utemeljena, strateška in nujna.

K zahtevi smo priložili tudi nekaj posnetkov nepravilne izvedbe že izgrajenega C0 kanala na področju VVO IIA v dolžini nekaj sto metrov. Navedbe so dokumentirane s posnetki iz terena.

Na našo zahtevo so se do danes odzvali le iz kabineta predsednika vlade, kjer so  zahtevo za takojšnjo zaustavitev del na območju z IIA vodovarstveno zaščito (VVO IIA) pri izgradnji kanala C0 odstopili v reševanje mestni občini Ljubljana, ministrstvu za okolje in prostor ter ministrstvu za javno upravo.

VIDEO TV SLOVENIJA

odgovor mop - kanal c0-page-001

odgovor mop - kanal c0-page-002

odgovor mop - kanal c0-page-003

odgovor mop - kanal c0-page-004

odgovor mop - kanal c0-page-005

 

odgovor mop - kanal c0-page-006

 

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: