c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

O postavitvi male vetrne elektrarne Kalše bo odločalo Ministerstvo za okolje in prostor RS


Na Upravno enoto Slovenska Bistrica je družba MAKS INVEST energija d.o.o. vložila 14. 7. 2020 zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnega objekta — Mala vetrna elektrarna Kalše.

UE je vlogo pregledala in ugotovila:

Poseg novogradnje — objekt vetrne elektrarne je predviden na zemljišču, ki se nahaja znotraj širšega vodovarstvenega območja (VVO III), zavarovanega z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš Vrbenskega platoja Limbuške dobrave in Dravskega polja

Uredba za objekt izgradnje vetrne elektrarne določa oznako »pip«, kar pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del, kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom in za katerega ie izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize tveganja za onesnaževanje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

Kalše

Kljub nasprotovanju domačinov so svetniki pritrdili investitorju

Foto: TOMAŽ AJD

Iz Upravne enote Slovenska Bistrica so sporočili, da so vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja — objekt MVE Kalše, zaradi zgoraj navedenega odstopili Ministerstvu za okolje in prostor RS.

V obrazložitvi Upravni organ ugotavlja, da za nameravani poseg ni bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt območje nameravane gradnje je po Dolgoročnem planu — prostorski del — občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 opredeljeno kot gozd. V skladu s cit. Planom se nameravana gradnja ureja na podlagi Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica. Po navedenem odloku je na območju gozdov možna postavitev vetrne elektrarne ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih predpisov ter mikro-lokacijskih  pogojev. Iz priložene Študije hrupa v okolju za MVE Kalše, ki jo je izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (marec 2018), je razvidno, da Občina Slovenska Bistrica nima določenih območij varstva pred hrupom. Iz navedene študije je prav tako razvidno, da Občina Slovenska Bistrica pripravlja Občinski prostorski načrt (OPN) v okviru katerega je zagotovila strokovne podlage s področja varstva okolja pred hrupom.

Upravni organ je po pregledu celotne priložene dokumentacije v predmetni zadevi izdaje gradbenega dovoljena zavzel stališče da presoja zahteve za gradnjo vetrne elektrarne zaradi navedenih vplivov na okolie na podlagi drugega odstavka 7. člena Gradbenega zakona, spada v pristojno reševanje ministrstva, pristojnega za gradbene zadeve.

Povezava:

Pohorje: Krajani nasprotujejo gradnji vetrnic, krajevna skupnost pritrdila investitorju

 

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Plačilo članarine 2020 / postanite član AAG

Podprite AAG preko položnice

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: