c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

PO ŠTIRIH LETIH PREJELI ODGOVOR INŠPEKCIJE ZA OKOLJE, KI V KAMNOLOMU LAŽE NI ODKRILA NIČ SPORNEGA


EKOLOŠKA PATRULJA AAG V LETU 2016

AAG je 06.09.2016 podal prijavo na inšpekcijske službe ter na posamezna ministrstva  zaradi onesnaženja in prevelikega hrupa, ki ga povzroča Kamnolom Laže. Za to prijavo smo se odločili po opravljeni EKO – PATRULJI 30.08.2016. Po štirih letih proučevanja prijave na Inšpektoratu RS za okolje, območni enoti Koper, smo od njih prejeli odgovor.

ODGOVOR INŠPEKTORATA:

V zvezi z emisijami hrupa v okolje iz vira hrupa kamnoloma Laže je ugotovljeno

Kamnolom Laže se nahaja v Občini Divača, ob cesti Senožeče Postojna, v bližini večjega naselja Razdrto. Sam kamnolom je zajet v hrib Slemen višine 749 m.. Kamnolomu je najbližje naselje Laže, ki se nahaja J do JV na oddaljenosti cca 500-1100 metrov. Proizvodna dejavnost kamnoloma je predvidoma omejena na čas obratovanja in sicer med 6:00-23:00 ure. Kamnolom Laže leži dokaj odmaknjeno od stavb z varovanimi prostori. Najbližje naselje Laže v južni smeri, ki je min. oddaljeno cca 600m. V preostalih smereh bolj ali manj meji na gozdne površine. Za zavezanca je izvedel meritve hrupa v okolje in izdelal Poročilo št. 76/2017-S z dne 18. april 2018 pooblaščenec A-PROJEKT d. o. o., Maribor. Iz citiranega poročila iz točke 6. »obratovalno stanje vira hrupa v času meritev hrupa« izhaja, da so se v obdobju meritev hrupa, tj med 13. 9. do 20. 9. 2017 izvajale kontinuirne meritve hrupa iz vira hrupa. Problem meritev hrupa zaradi obratovanja kamnoloma v naselju Laže se kaže v tem, da je kamnolom od merilnih mest zelo oddaljen, konkretno od merilnega mesta MM4-Laže 15 cca 880m (od lokacija betonarne in drugih hrupnejših virov). Hrup obratovanja kamnoloma se na merilnih mestih v naselju Laže »pomeša s splošnim hrupom ozadja, ki je vedno prisoten. Po navadi gre za hrup vetra, naključne dogodke in je prisoten ob normalnih vetrovnih pogojih tam med 40–45 dBA. Tega hrupa iz meritev ni mogoče izločiti, ker je stalno prisoten. Iz posnetega vzorca je mogoče izločiti tuje vire hrupa kot so npr. govor, pasji lajež, delovna opravila na prostem, gradbena mehanizacija v bližini merilnega mesta, petje ptic, ipd. Zaradi velike oddaljenosti kamnoloma Laže v avdio posnetku ni mogoče razločiti, katere dogodke je mogoče 100% pripisati obratovanju kamnoloma Laže. Kakšen delež pade na kamnolom in kakšen delež na hrup ozadja z izvedenimi meritvami ni mogoče določiti. Na merilnih mestih MM1 gospodarsko poslopje LAŽE 29, MM2 – gospodarsko poslopje in MM3 – Laže 24 so bile izvedene kratkotrajne meritve hrupa. Iz rezultatov kratkotrajnih meritev hrupa je razvidno, da so rezultati precej spremenljivi, ker so močno odvisni od lokalnih naključnih virov hrupa, predvsem pa od vetra. Na splošno je mogoče zaključiti, da je v dnevnem času na merilnih mestih MM1, MM2 in MM3 raven hrupa pod 50 dBA, v večernem in nočnem času pa je raven hrupa znatno pod ravnjo 40 dBA. Ker so bile meritve hrupa izvedene na večji razdalji, ni bilo mogoče ločiti splošnega ozadja in vpliv samega obratovanja kamnoloma Laže. Na osnovi izmerjenih vrednosti hrupa, preveritve z modelnim izračunom glede vpliva meteorologije je ocenjeno, da kamnolom Laže na danih merilnih mestih ne povzroča preseženih ravni hrupa upoštevajoč določbe Uredbe o mejnih kazalcih hrupa v okolju za III. stopnjo varstva pred hrupom.

V zvezi z emisijami snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja je ugotovljeno

Glede na navedbe v prijavi dobesedno: »da so vzrok za prašenje v kamnolomu nedelujoči filtri za prašne delce in slaba tehnološka usposobljenost kamnoloma, ki jo prijavitelj ocenjuje kot neprimerno in da bi morali v kamnolomu vlažiti z vodnimi prhami vse poti, okolico strojev in naprav na gradbišču in da to CPG ne izvaja. Itd.<< so bile opravljene preverbe. Za zavezanca je pooblaščenec IVD Maribor izvedel meritve in izdelal Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak za leto 2019 št. CEVO-394/2019 z dne 23.1.2020 in Oceno o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2019 z dne 31. 3. 2020. Zavezanec ima nameščene 3 separacijske filtre. Iz citiranega poročila izhaja da so bile zadnje menjave vreč v filtrih in servisi na filtrih izvedeni med 3. 9. – 14. 9. 2019. Meritve emisij snovi v zrak kažejo, da so bile v času meritev emisijske koncentracije skupnega prahu skladne z normativi-nižje od mejnih emisijskih koncentracij, ki veljajo za posamezno vrsto emitirane snovi v zrak. 

Ni ugotovljenih kršitev predpisov Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19) in Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). 

Po prejetju odgovora inšpektorata je eko-patrulja AAG ponovno opravila pregled stanja v kamnolomu, glede prašenja in hrupa. Eko-patrulja je ugotovila, da je stanje isto ali slabše kot v letu 2016. AAG bo zato podal pritožbo na odgovor inšpektorata.

EKOLOŠKA PATRULJA AAG V KAMNOLOMU LAŽE 27.11.2020

Iz odgovora je razvidno, da ima Zavezanec nameščene 3 separacijske filtre. Iz citiranega poročila izhaja da so bile zadnje menjave vreč v filtrih in servisi na filtrih izvedeni med 3. 9. – 14. 9. 2019. Iz priloženih fotografij, ki jih je posnela EKO PATRULJA AAG 27.11.2020, pa je razvidno kako ti filtri delujejo.

Povezava:

Zaradi izpustov iz kamnoloma Laže, opuščajo kmetovanje

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.
%d bloggers like this: