c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Alpe Adria Green podala pobude in pripombena osnutek Občinskega  programa varstva okolja Občine Jesenice za obdobje 2022 -2027


Izliv iz čistilne naprave na Jesenicah

Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja ( AAG)  s statusom društva v javnem interesu na področjih varstva okolja in varovanja narave,  s sedežem v občini Jesenice, je v predpisanem roku na podlagi vabila k oddaji pripomb in pobud na osnutek Občinskega programa varstva okolja ( OPVO) Občine Jesenice za obdobje 2022-2027, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Jesenice [1], podala naslednje pripombe in pobude:

Pobude in pripombe AAG na osnutek Občinskega  programa varstva okolja Občine Jesenice za obdobje 2022 -2027

Na občini Jesenice je  postopku sprejemanja eden izmed najbolj pomembnih dolgoročnih okoljskih dokumentov in sicer Občinski program varstva okolja Občine Jesenice za obdobje 2022-2027. V AAG, ki na področju varstva okolja deluje že več kot 20 let in ima svoj sedež na Jesenicah, skupaj z občani ( ali na pobudo občanov) opozarjamo na pereča okoljska vprašanja in sodeluje pri monitorningu in civilnem nadzoru nad obremenjevanjem okolja in narave na območju Občine Jesenice.

Kot izhaja že iz  naziva samega dokumenta Programa varstva okolje Občine Jesenice, gre za enega najbolj pomembnih, strateških dokumentov, s katerim občina nakazuje vsebinske in operativne smernice ravnanja in varovanja okolja. Program je vsebinska in strokovna podlaga za sprejemanje ukrepov in oblikovanje projektov ter za dodelitev potrebnih finančnih sredstev. Zato je toliko bolj pomembno, da se v oblikovanje takega dokumenta že pri pripravi in oblikovanju smernic in izhodišč k sodelovanju povabi širši krog zainteresirane javnosti, saj bo na ta način idnetificiran in vključen širši krog okoljskih problemov, s katerimi se sočajo občani Jesenic.

Stanje okolja in varovnje okolja na področju Občine Jesenice

V AAG v nasprotju z ugotovitvami v predlogu OPVO ocenjujem, da je stanje varstva okolja v občini Jesenice na zaskrbljujoči ravni, na kar opozarjamo pristojne občinske službe. K temu pripomorejo tako dolgoletni,   že akutni problemi, kot tudi novo nastala žarišča, ki bremenijo okolje ter manjšajo kvaliteto življenja v občini.

Z določenimi ugotovitvami, ki jih navaja predlog OPVO se v AAG strinjamo. Potrebno je pohvaliti določena ravnanja vseh subjektov v občini, tako občinskih služb, kot gospodarskih in drugih javnih subjektov, kot nenazadnje tudi posameznikov, občanov, ki so po našem mnenju naredili največji korak naprej pri varovanju okolja in narave. Dejstvo je, da je ozaveščenost posameznikov dviga , kar se kaže tako v odnosu do narave, ločevanju odpadkov kot tudi v porabi pitne vode, itd. Dejstvo je, da gospodrski subjekti v občini kažejo interes k višjim standardom varstva okolja, kar se kaže v izboljšanih kazalcih izpustov različnih emisij ter v zmanjšanem številu enkratnih okolju škodljivih dogodkov.

Kljub temu pa v AAG stalno opozarjamo na nekatere težave, ki se že dolga leta pojavljajo na področju občine Jesenic. Glavne probleme, na katere že dolgo opozarjamo občino Jesenice,  lahko strnemo v naslednje vsebinske sklope:

  • Stanje in kvaliteta pitne vode in same oskrbe občanov s pitno vodo
  • Odlaganje in kopičenje  lahke frakcije in (ne)ravnanje z njo ter posledično emisije smradu, s katerim je prizadeto vedno večji del mesta ter pronicanje kontaminiranih izcednih voda v podzemne vode
  • Povečevanje tranzitnega  prometa skozi mesto ter povečanje izpustov avtomobilskih plinov
  • Delovanje čistilne naprave, ki ne izvaja svoje funkcije v celoti; izpusti neprečiščenih voda v Savo
  • Slaba in prepočasna sanacija degradiranih območij, predvsem na področju stare železarne
  • » Odlagališče odpadkov « sredi mesta v obliki predelovalnice odpadnih  sveč
  • Svetlobno onesnaževanje na posameznih področjih mesta Jesenic
  • Emisije hrupa in občasne prekoračitve PM10 delcev v zraku iz jeklarne Acroni  na področju Koroške Bele
  • »Manjši« okoljski problemi ( dovozna cesta na separacijo peska in betonarna; neustrezno urejeno parkirišče SIGR Bizjak; )

Splošne ugotovitve in pripombe na OPVO občine  Jesenice

V AAG smo pozorno pregledali in analizirali  pripravljen predlog OPVO Občine Jesenice. V veliki meri se strinjamo z ugotovitvami in predlaganimi usmeritvami in ukrepi, ki jih je pripravil pripravljalec programa. Kljub temu pa bi radi poudarili, da se nam zdi predlog na splošno premalo ambiciozen, kar se odraža v premalo konkretnih in smelih načrtih za odpravo bistvenih okoljskih težav, ki smo jih opredeli v začetku tega dokumenta ter so odraz dejanskega stanja okolja v občini Jesenici ter direktno vplivajo tako na kvaliteto okolja in bivanja ter posledično nezadovoljstvo občanov Jesenic.

Prav tako pogrešamo večjo angažiranost občinske uprave pri reševanju teh težav, sploh pa pri interakciji z občani, ki na tako probleme opozarjajo. Tudi aktivnosti AAG, ki skušajo pristojne občinske službe opozarjati na določeno problematike, pogosto končajo samo s seznanitvijo, ukrepanje pa se zaradi različnih vzrokov ( pogosto  nezmožnosti financiranja odprave problemov, pravno administrativne ovire) ne izvede. Tudi način sodelovanja priprave tega programa kaže na to, da je javnost bolj ali manj izključena iz procesa oblikovanja programa oz. da je omejena samo na zakonsko predpisano dajanje pripomb in predlogov na že izdelan predlog programa. Po mnenju AAG je potrebno zainteresirano javnost vključiti že v nastajanje predloga programa.

OPVP občine Jesenice 2022 – 2027 je idealna možnost, da si Občina Jesenice zastavi smele in konkretne načrte za rešitev najbolj perečih okoljskih problemov v občini ter jih postavi visoko na lestvici prioritet. V prvi vrsti sem gotov spada rešitev oskrbe s kvalitetno pitno vodo in odpravo kopičenja odpadkov lahke frakcije na deponiji Mala Mežakla. Na ta način bodo občanom Jesenic zagotovili kvalitetnejše bivanjsko okolje, kar se bo zagotovo odražalo tudi v boljši splošni družbeni klimi.

Celotne pripmbe na OPVO Občine Jesenice za obdobje 2022-2027 si lahko preberete v nadaljevanju →→→→→→→→→→→→

PRIPOMBE AAG NA OPVO SO BILE POSLANE TUDI VSEM POLITIČNIM STRANKAM, KI IMAJO V OBČINSKEM SVETU JESENICE SVOJE PREDSTAVNIKE, V UPANJU DA BODO UKREPALE NE SAMO OCENJEVALE, KATERE POTEZE SO PRED VOLITVAMI NAJBOLJŠE ZA NJIH!!!

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: