c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG podal dodatne pripombe na: Državni prostorski načrt za vetrno elektrarno Ojstrica


Alpe Adria Green kot organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave smo v zakonitem roku poslali na Ministrstvo za naravne vire in prostor pripombe, poleg že poslanih utemeljitev in zahtev do Osnutka DPN PVE Ojstrica(v nadaljevanju Osnutek) in Okoljskega poročila (OP) ter do drugega, v javnem naznanilu omenjenega gradiva, ki je objavljeno na spletnem portalu, na povezavi .

Z dopolnitvijo javnega naznanila o podaljšanju javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za vetrno elektrarno Ojstrica  obveščata javnost. Ministrstvo za naravne vire in prostor in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.  

Povzetek za javnost (december 2022) navaja kot pripravljavca: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, kot pobudnika: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo in kot investitorja: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

 • Alpe Adria Green (AAG) ponovno zahteva, da se postopek za DPN PVE Ojstrica ustavi in se ne nadaljuje v nobeni obliki. V nadaljnjem zahtevo utemeljujemo in nekatera področja večkrat obravnavamo v našem odzivu na gradivo.
 • Novo:  EU direktive ne zahtevajo, da države morajo imeti vetrne elektrarne. Vsaka država ima lahko svojo energijsko mešanico, saj naravne danosti niso enake. Zahtevamo, da se v Sloveniji vetrnih elektrarn ne gradi. Imamo drugačno gospodarstvo – veliko tudi turističnega z ohranjeno naravo, kar zagotavlja ljudem delovna mesta, medtem, ko jih vetrne elektrarne NE.
 • Novo: za vsa tveganja je treba izdelati oceno tveganj s scenariji, ter posebej obdelati najslabši scenarij.
 • V našem februarskem odzivu smo zaprosili pripravljavca MOP, da nam čimprej pošlje v gradivu navedene podlage, stran 222 Okoljskega poročila, ki niso del objavljenega gradiva:

Strokovne podlage glede hrupa vetrne elektrarne na lokaciji Ojstrica nad Dravogradom, št. poročila: Aprojekt_15/2020, datum: November 2020, izdela: A-PROJEKT, d.o.o., Vinarje 110B, 2000 Maribor.

Dopolnitev:

Do danes nismo prejeli zaprošenega. Ne moremo dojeti take ignorance državnega organa.

Pridržujemo si pravico, da pošljemo morebitne pripombe na te strokovne podlage tudi po roku. Prosimo za odgovor, kako naj obravnavamo gradivo, ki ni objavljeno, se pa navaja kot vir za pomemben problem VE – to je specifičen hrup.

Ne upoštevate Aarhuške konvencije, če nimamo dostopa do gradiva.

 • Novo:  Zgodba o uničujočem hrupu VE v Avstriji (januar 2023) (avtorica iz Ojstrice), na avstrijski strani Košenjaka, ki je taka kot pod VE Dolenja vas na Primorskem, kjer so ljudje v brezpravnem položaju, saj inšpekcija ne ukrepa, češ, da ni predpisov.

Ni večerna pravljica, žal …

V ponedeljek sem se končno pustila prepričati, da greva pogledat te »fascinantne« vetrnice na avstrijski strani, ob katerih razne cvetke postojijo le toliko časa, da se »poselfirajo« in ob objavi fotke hitro pripišejo svoje »strokovno« mnenje, da pa ni preveč glasno.

Med vožnjo nisem prav vedela, kakšen odgovor si pravzaprav želim, kaj želim slišati – da je hudo in da bomo imeli s prve roke potrditev, da je življenje ob VE grozno; ali – da sploh ni panike in da ljudje pretiravajo, da smo lahko brez skrbi.

Zaradi razmer smo parkirali ob cesti hiše, pred katero je gospa odmetavala sneg. Prišla je naproti, najbrž je mislila, da smo zašli, ko pa smo začeli spraševati o VE, pa se je iz nje vsul plaz besed, polnih žalosti, grenkobe, jeze.

Če zapišem na kratko – od prve VE je oddaljena cca. 1100 m, zato je nihče ni nič vprašal, takšna je zakonodaja v Avstriji.

Zemljišče, kjer VE stojita, je cerkveno in meji s tremi kmetijami. Tem trem kmetom so ponudili odškodnino, ker živijo znotraj 1000 m, kjer je postavitev pravzaprav nedovoljena. Sprejeli so jo, zdaj VE stojijo.

Iz gospe pa je vrelo. »Ne stojijo še dolgo, a odkar so tu, smo nenehno nervozni, v prsih me stiska, težko se umirimo. Zato se najraje zapremo v hišo, kjer se mi zdi, da jih ne slišim, se pa tudi tam ne počutim dobro. Nekako se zdi, da smo neprestano pod stresom. Sem sem prišla, ker brat sam ne more skrbeti za bolno mamo, nobeden od njiju se ne želi preseliti. Dokler bo mama, ji bom pomagala, potem tukaj ne bom ostala. Upam, da se mi zdravje prej ne poslabša«.

Potem se ustavi avto, parkira malo naprej. Gospa je pomahala vozniku, naj pride bližje. Ko je izstopil, je glasno rekla, da je ta bedak njen bratranec in eden tistih, ki jim je uničil prej mirno življenje. Z nasmeškom je povedal, da je res dobil denar, da mu ni žal, da ga pa itak nikoli ni doma in da ga hrup ne moti.

Ko sem vprašala po zdravju je samo pihnil, da mu je za to vseeno. Hitro mi je postalo jasno, ko je gospa dodala, da omenjeni nima ne žene, ne otrok. Ko je odprl usta, sem videla, da nima niti vseh zob.

Takrat človeka zadene – najbrž je prvič v življenju dobil priložnost za hiter zaslužek in ga je pograbil, človeka, za katerega bi mu bilo mar (ali obratno) pa nima. Sedaj mu ni mar niti, da je teti vzel zadnja mirna leta, bratranca in sestrično pa prikrajšal za normalno bivanje.

Koliko je dobil? Celih 30.000 eurov … za nekoga mnogo, za drugega ne. Verjamem, da si zob ne bo dal popraviti … Najbrž se mu tudi življenje ne bo bistveno poslabšalo ali izboljšalo; morda si bo lahko kupil par »prijateljstev«, to pa je najbrž vse …

Tudi pri nas so takšni »brezzobi ljudje«, a nikomur ne gre tako slabo, da bi moral prodati naše/svoje zdravje … pa bodo, ker lahko …

Ko smo peljali proti Sloveniji, mi je postalo jasno, katerega odgovora sem si bolj želela … žal, ga nisem dobila.

Ali bodo ljudje res morali biti prisiljeni reševati stvari po sodiščih zaradi neodgovornih uradnikov?

 • Ponovno ugotavljamo, da investitor nima nobenega racionalnega razloga, da načrtuje VE na Košenjaku. Ima hidroelektrarne, ki so dokaj stabilen (24/7) obnovljiv vir elektrike, umešča na brežine še sončne elektrarne, pa kaj še hoče. Očitno je zadaj nek velik dobiček. Ne razumemo, kako lahko ministrstva in vlada sploh podpreta tak projekt, s katerim bi uničili življenje prebivalcem pod Košenjakom. Ali je življenje prebivalcev tako malo vredno?
 • Ponovno zahtevamo  objavo finančne konstrukcije načrta VE in dobo odplačevanja investicije ter pogodbene pogoje.
 • Ponovno zahtevamo tudi objavo alternativnih možnosti za doseganje odstotkov obnovljivih virov, namesto VE. Teh je veliko in AAG jih je že predlagal, ministrstva pa ignorirala.
 • Iz vrste zahtev in pripomb, ki smo jih navedli, izhaja tudi naše stališče do Uredbe o DPN za VE Ojstrica, ki je povsem nesprejemljiva, saj manjkajo ključni podatki o objektih in vplivih.
 1. Ponovno poudarjamo, da je vetrna elektrarna (VE) je zelo velik industrijski objekt, vse tri VE s pripadajočimi posegi v prostor tvorijo industrijsko cono.  Tako mora biti tudi prostorsko obravnavana, kar sedaj ni.
 • Ponovno poudarjamo, da VE kot objekt, ki gre po postopku  pridobivanja gradbenega dovoljenja, ne sme biti nedefiniran, niti dimenzijsko, niti brez  nekaterih drugih tehničnih podatkov, ker bi šlo za kršenje predpisov. Od teh podatkov so namreč znatno odvisni vplivi treh VE na okolje in na zdravje ljudi. Predstavljeno gradivo je v tem pogledu pomanjkljivo in daje javnosti in mnenje-dajalcem tudi napačne podatke, zato ni primerno za nadaljnjo obravnavo
 • Ponovno vas pozivamo, da si poglejte 25.člen Gradbenega zakona (GZ) ! VE so zahteven objekt in gradbeno tehnični objekt, ki mora biti definiran po zakonu, kar v razgrnjenem gradivu NI ! Zato gradivo ni primerno za nadaljnjo obravnavo.
 • Ponovno in dopolnitev: Znane so tudi poškodbe kril oziroma krakov vetrnice, katerih kosi lahko letijo zelo daleč. Država Bavarska v Nemčiji je sprejela predpis prav iz tega razloga, da mora biti VE oddaljena od bivališč in objektov z ljudmi vsaj 10H, H je višina VE, ki se meri, ko je krak v zgornji legi. Pri 200 metrih višine VE je minimalna razdalja 2 kilometra. V gradivu tega vpliva na okolje in ljudi ni najti.

Dokazilo 1 o minimalni razdalji:

Naprošamo vas, da si bavarski predpis o 10H ogledate tule:

http://en.friends-against-wind.org/realities/10h-regel  

pri tem upoštevajte ugotovitev v besedilu, da 10H ni merilo za infrazvok, ki potuje še dalj.

Dokazilo 2 o minimalni razdalji (zgornja povezava):

In 2006, the French Academy of Medicine recommended a setback of 1500 m. Today, that distance is no longer appropriate because the size of the machines has kept increasing ever since.

 • Tudi požari na vetrnih elektrarnah niso redki. Posledice so gozdni požari. Investitor ne zagotavlja, da jih pri VE Ojstrica ne bo. Primere najdemo na spletu, ali kot vest:

https://renews.biz/48524/enercon-investigates-nacelle-blaze/    15.10.2018   ali fotografije oziroma video posnetke.  

 • Novo:

Ravno tako zahtevamo kot izredno pomembno, da se upošteva veljavna zakonodaja in sicer, Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) ter Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP).

Obrazložitev:

Požar v naravnem okolju je v Sloveniji eden od najpogostejših požarov, še posebej je požarno ranljiv gozd s svojim suhim podrastjem. V lanskem primeru smo se iz požara na Krasu veliko naučili, škodni primer v naravnem okolju še desetletja ne bomo sanirali. V izogib vsem požarnim tveganjem na najbolj ranljivem naravnem okolju, kot so gozdovi, je v našem primeru ob postavitvi vetrnih elektrarn posebej potrebno izdelati naslednje dokumente:

 • Načrt požarne varnosti PZI, v katerem morajo biti opredeljeni vsi ukrepi (gradbeni, strojni, elektro in organizacijski, s posredovanjem ključnih zahtev po preprečitvi nastanka in širjenja požara v gozdnem področju);
 • Izvedena modularna grafična simulacija možnosti širjenja požara z verificiranimi računalniškimi programi in grafičnimi prikazi radija vplivnega področja požarne ogroženosti z upoštevanjem rože vetrov, podane s strani ARSO.

Šele na osnovi zgoraj navedenih dokumentov, se lahko opravi predvidena razgrnitev projektov vetrnih elektrarn in realno podajanje vpliva požara na gozdno oziroma naravno okolje.

Zato vsekakor zahtevamo podajo projektnih in računsko modeliranih podatkov, da se lahko širša javnost opredeli do predvidenih posegov v prostor z vetrnimi elektrarnami.

 1. Ponavljamo: Investitor, ministrstvo za okolje in prostor, skupaj z ARSO in ministrstvo za infrastrukturo so  konkretni ljudje in bodo morali odgovarjali za tako degradacijo čudovitega območja Slovenije in škodovanje  tamkajšnjim prebivalcem in vsem državljanom. Naj se vprašajo s kakšno moralo uničujejo Slovenijo za današnjo generacijo in za naše naslednike s takimi zgrešenimi načrti.
 •  Novo:

Porušitve VE so stalnica. Novejši primer navajamo spodaj (2022).

https://www.wind-watch.org/news/2022/07/21/turbine-down-collapse-and-oil-spill-shuts-one-of-europes-largest-and-newest-wind-farms/    (slika)

Zahtevamo elaborat s statično presojo za  PVE Ojstrica.

 • Novo:

Iztekanje olja je tudi dokaj pogost pojav, z leti delovanja VE. To pomeni najmanj onesnaženje pitne vode in zastrupitev zemljin in gozdnih tal.  Zahtevamo scenarije tudi za ta tveganja.

 • Novo:

Razgradnja po končani življenjski dobi VE: predložiti je treba podatke, kdo bo razgradil VE, kdo plačal, kam bodo šli odpadki, saj je znano, da se vseh materialov ne da reciklirati, kar kaže spodnja slika:

Kdo in kako bodo odstranili železo-betonske temelje?

Slika ponazori dejstvo, da VE niso zelena tehnologija in je v Sloveniji ne potrebujemo.

ZA ZAČETEK DRUGAČNEGA RAZMIŠLJANJA ponavljamo:

 • “Alternativna proizvodnja energije je nesmiselna, če uniči točno tisto, kar z njo pravzaprav želite ohraniti!” Reinhold Messner, alpinist
 • ”Ne uničujmo narave, da bi reševali okolje”, sporočajo iz Norveške ob načrtih za VE.
 • Zdravje in dobro počutje ljudi je človekova pravica in ekonomska korist za državo in prebivalce, kar bomo skupaj branili.

Povezave:

AAG podal pripombe na: Državni prostorski načrt za vetrno elektrarno Ojstrica

DPN PVE Ojstrica objavljen na povezavi .

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: