c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe Alpe Adria Green na Odlok o četrtih spremembah in dopolnitvah OPN Občine Bled


AAG je v predpisanem roku kot društvo, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o ohranjanju narave, poslalo pripombe na Odlok o četrtih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Bled v okviru javne razgrnitve. V pripombah vključujemo tudi več stališč  krajanov naselja Bled, ki se ne želijo zaradi morebitnih poledic izpostaviti , česar občina tega ne bi smela dovoliti,saj je to prav nasprotno demokraciji, tudi pri obravnavi pogojev za normalno bivanje v majhnem naselju, s kmetijskimi in drugimi površinami najvišje kvalitete, ki niso namenjene pozidavi, kar skuša OPN vsiliti manjšemu kraju kot je Bled.

AAG vstopa v postopek sprejemanja Odloka v skladu Zakona o varstvu okolja, saj deluje v javnem interesu na področju okolja in narave v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in zahteva vlogo stranskega udeleženca v postopku

ALPE ADRIA GREEN, MEDNARODNO DRUŠTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVE podaja naslednje pripombe in predloge:

1. 6. člen (pomen izrazov)

26.15. Izvenstandardna oblika nastanitve so npr. hiške na drevesih in podobne inovativne oblike nastanitve. Oblikovanje mora izhajati iz tipologije, značilne za arhitekturno regijo: Gorenjska in arhitekturno krajino: Radovljica. Ta oblika nastanitve je dopolnilna ponudba obstoječega gostinskega objekta ter je zaokrožena celota. Izvenstandardna oblika nastanitve je dopustna, če to določajo PPIP.

Iz nove točke 15 se črta »hiške na drevesih«.

OBRAZLOŽITEV (v nadaljevanju OBR.) hiška na drevesu ni značilna za gorenjsko in tudi ne radovljiško arhitekturno krajino. Lahko se postavi v lastne namene, nikakor pa ne v namene trženja kot izvenstandardna nastanitev. Hiška na drevesu obremenjuje živo drevo, ga na dolgi rok kvari in poškoduje. S tem se v občini zmanjšuje fond zdravih in vitalnih dreves, slabša pa tudi možnosti gnezdenja vrst ptic,  tudi zavarovanih. Za postavitev hiške ne obstajajo nikakršni standardi in pogoji, zato ni zagotovljene varnosti. Hišic tudi ne moremo oblikovati v gorenjskem ali radovljiškem slogu, saj hišice na drevesih tu nikoli niso bile niti pogoste niti slogovno določene, nikoli pa niso v njih stalno živeli ljudje. Tudi v lastne namene zaradi varnosti (strela, veter) hiške na drevesu ne smemo priključiti na elektriko, vodo in kanalizacijo, zato tudi NE v glampingih.

V Občini velja Odlok o varstvu javnega reda in miru, kjer v 6. členu, 3. Odst. t. 1, 2, piše: »(3) Zaradi škodovanja naravnemu okolju, naravnim vrednotam, kulturni krajini in kvarjenja izgleda okolja ali kraja, vključno na zasebnih površinah, je prepovedano:

1. pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame,

2. obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodov«

Glede na odlok o JRM je nesprejemljivo drevesa poškodovati z gradnjo hišice na drevesu za namen trženja.

Hišica na drevesu je napačen izraz za hišico na kolih, ki pa ni na noben način povezana z živim drevesom v bližini oziroma od njega statično ni odvisna.

2. 25. člen (odvajanje in čiščenje odpadne vode)

(4) Praviloma morajo biti vsi objekti na območjih, kjer je načrtovana gradnja kanalizacijskega omrežja ali le-to že obstaja, priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Če le-to še ni zgrajeno, gradnja novih objektov ni možna, razen, če se hkrati z gradnjo novih objektov gradi tudi javno kanalizacijsko omrežje.

Na kanalizacijsko omrežje se priključi čim večje število objektov.

OBR. Dodani stavek (rdeče barve) se črta, ker dopušča razlago, ki razvrednoti prvi del stavka v tej točki, namreč, da ni nujen priklop na kanalizacijsko omrežje, (čim več, ne pa nujno vsi).

3. 49. člen (vode)

(8) Z vidika varovanja voda ter vodnega in obvodnega prostora so načrtovani ukrepi in usmeritve, ki omogočajo trajnejšo rešitev kakovosti vode v jezeru in zagotavljajo ustrezen prostorski in gospodarski razvoj v njegovem zaledju ter v drugih območjih občine:

• sanacija kanaliziranih vodotokov v vzhodnem delu Bleda, tako da bodo vode odtekale v jezero in vodotoki postali del ureditve javnega prostora ulice, trga ipd.,

Točka naj se nadaljuje s stavkom: »do izvedbe sonaravnih iztokov v jezero, naj se te izvirske vode, dokler kemično ali biološko ne ustrezajo vodam, ki bi bile primerne za izpust v Blejsko jezero, vodi po ločenem sistemu mimo čistilne naprave v potok Jezernica oz. Savo Bohinjko«.

OBR. Odločba Inšpektorata za okolje in prostor št. 06182-1692/2020-2 iz dne 15.6.2020 zahteva, da se do 30 okt. 2023 preneha z prelivanjem  onesnažene vode v potok Jezernica, kar dokazano lahko dosežemo le z obvodom izvirskih voda mimo M kanala (zabeležka MOP, Direktorat za vode in investicije z dne 19.8.2022, zapis Lara Flis). Oba dokumenta se nahajata na Občini Bled

4. 50. člen (mineralne surovine)

(1) Načrtovana je širitev gramoznice v Ribnem proti severozahodu. Za opuščeni in izkoriščeni del gramoznice je načrtovana sanacija in vrnitev v kmetijsko rabo

Stavek Načrtovana je širitev gramoznice v Ribnem proti severozahodu se nadomesti s stavkoma: Gramoznica v Ribnem se ne širi in se sanira. Opusti se dejavnost predelave odpadkov na tem območju. Izdana je odločba o zapiranju.

5. 69. člen (dopustni objekti in posegi v prostor)

G in tudi Gpn in Zpg: (samo javna parkirišča vzdolž občinskih in državnih cest ter javnih poti in drugih prometnic za potrebe obiskovalcev izletniških točk, za čas turistične sezone in prireditev),

stavek se črta.

OBR. Da je treba iz odloka črtati vsa začasna parkirišča na K1, K2, G, Gpn, Z…,ustreza tudi določbam Zakona o gozdovih, kjer nikjer ni omenjeno parkirišče ali začasni parkirni prostor in Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/2011-UPB2, 58/2012,27/2016, 27/2017, 79/2017), saj v naboru objektov ali posegov v prostor iz 3.č člena, ki jih lokalna skupnost lahko dopusti v prostorskem aktu lokalne skupnosti graditi na območju kmetijskih zemljišč, ni navedenih parkirišč ali prostorov za parkiranje, in to niti v točki h) prvega odstavka navedenega člena, kjer so navedeni začasni objekti in začasni posegi za čas dogodka oziroma v času sezone in celo niti v točki m) istega odstavka, ki določa možne posege pri rekonstrukciji občinskih in državnih cest. Možnost načrtovanja ureditve parkirišč ali prostorov za parkiranje, niti začasnih, lokalnim skupnostim ravno tako ni dana z zadnjo spremembo zakona, t.j. Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-G (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29. 3. 2022).

Iz zapisanega je razvidno, da obravnavani poseg ni dopusten in je v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/2011-UPB2, 58/2012, 27/2016, 27/2017, 79/2017, 44/2022, v nadaljevanju ZKZ), ki določa, da je kmetijska zemljišča treba uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprečevati njihovo onesnaževanje ali drugačno degradiranje in onesnaževanje ali drugačno zaviranje rasti rastlin. Uporaba zemljišča za ureditev parkirne površine je nenamenska raba kmetijskega zemljišča, saj je namen kmetijskega zemljišča pridelava kmetijskih rastlin.

6. 70. člen (skupna določila)

• Začasni objekti so objekti, kot so: odprti sezonski gostinski vrt, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna, kiosk, stojnica, montažna sanitarna enota, začasni pomol, začasni objekt namenjen skladiščenju nenevarnih snovi, začasna igrala in športni rekviziti;

Določiti je treba območja za šport in rekreacijo, kjer se lahko namestijo začasna igrala in športni rekviziti.

7. 72. člen (ograje in žive meje)

(11) Ograjevanje v odprtem prostoru, v EUP z namenskimi rabami K1, K2, G in Gpn je dopustno samo za pašo živine, trajne nasade, zaščito sadovnjakov in kmetijskih pridelkov pred divjadjo, varno skladiščenje krme (silos, bale) pred divjadjo, za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščito vodnih zajetij, varstva naravnih vrednot ter območij kulturnih spomenikov in znanstveno raziskovalnih preučevanj. Višina ograje je največ 1,20 m, dopustne so enostavne lesene ograje iz oblic, za zaščito pred divjadjo tudi premične plastične v kombinaciji z električnim polnilom do višine 1,50 m. Višina ograje je največ 1,50 m, dopustne so enostavne lesene ograje iz oblic, za zaščito pred divjadjo lesene ograje iz oblic v kombinaciji s kovinskim mrežastim polnilom ter za pašo živine premične plastične v kombinaciji z električnim polnilom.

Točka 11 se dopolni s stavkom: Ograjo za zaščito kmetijskih pridelkov se lahko namesti le v času rastne sezone pridelkov (tradicionalno za to območje od Velike noči do Martinovega), izven te jo je treba odstraniti. Ograja za zaščito pridelkov se lahko postavi le neposredno okoli zemljišča, kjer se goji pridelke-njiva in ne okoli celotnega zemljišča v lastništvu. Divjad pozimi potrebuje prost prehod in ne sme biti ovirana z ograjami.

8. 77. člen (odprt sezonski gostinski vrt)

(1) Postavitev začasnega gostinskega vrta na javni površini je dopustna s soglasjem Občine Bled. Na zasebni površini je postavitev dopustna, če to določajo PPIP. Na območjih, varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, je za postavitev začasnega gostinskega vrta treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.

Točki 1 se doda: Na priobalnem pasu jezera in drugih vodotokov se odprtega gostinskega vrta ni dovoljeno postaviti.

9. 102. člen (vodni promet)

število čolnov, namenjenih oddajanju naj se ne zvišuje.

OBR.: študija nosilne kapacitete se ne spreminja

10. 113. člen (ohranjanje narave)

(10) V EUP ZA-1, ZA-2, ZA-3, ZA-4, ZA-5, ZA-7, ZA-9, ZA-10, BK-1, BK-2, BK-3, BK-4, HO-1, SD-1 in SD-4 se zaradi zagotavljanja ugodnega stanja kvalifikacijske vrste območja Natura 2000 Berje – Zasip – navadnega netopirja, osvetljevanje naselja, dovoznih cest, parkirišč in osvetljevanje objektov zmanjša na najnižjo raven. Območij, za katera osvetljevanje ni nujno potrebno, se ne osvetljuje. Za osvetljevanje se uporabljajo le žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne ali visokotlačne). Neprimerne so nizkotlačne in visokotlačne živosrebrne žarnice.

Spremeni se stavek: Za osvetljevanje se uporabljajo le žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra…Za osvetljevanje se uporabljajo le LED sijalke, ki oddajajo toplo svetlobo(rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra). Ostali del stavka se briše.

OBR. Stari OPN je bil iz let, ko LED svetila še niso bila v široki uporabi. Takrat so se uporabljale natrijeve sijake, ki so porabile 10x več energije kot LED. Tudi jakost svetenja in barvni spekter se na LED lahko določi tudi na daljavo in za želeno valovno dolžino-barvo svetlobe.

11. (12) Za zagotavljanje pogojev za življenje vodnih ptic se na primernih delih obale in priobalnih vodnih površin lahko določi mirna območja s prilagojenim režimom rabe vode in obalnega zemljišča. Mirna območja se določijo in vzpostavijo ob sodelovanju lastnika zemljišča, Občine Bled in organa, pristojnega za ohranjanje narave.

Doda se: Mirno cono se lahko ogradi z eno od ograj iz kataloga urbane opreme, da se prepreči motenje živali. Vrsto ograje določi organ, pristojen za ohranjanje narave in Direkcija za vode. Če mirna cona obsega tudi vodni del (jezera), se ta del označi z bojami.

12. 126. člen (varovanje pred hrupom)

(8) Celotna obremenitev posameznega območja s hrupom ne sme presegati vrednosti, določenih s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Novogradnje, rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve s hrupom oziroma ne smejo povzročiti povečanja obremenitve s hrupom na območjih, v katerih je obremenitev s hrupom že čezmerna.

Prvi stavek odstavka se ohrani.

OBR: Seštevek hrupnih virov je rezultat manjših virov hrupa z intenziteto, manjšo od dovoljene ravni, lahko pa (skupaj) presežejo mejne vrednosti in močno pokvarijo kvaliteto življenja stanovalcev hrupne soseske.

13. 129. člen (zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem in kakovostjo bivanja)

(5) Objekte za kmetijsko proizvodnjo je treba graditi in uporabljati na način, da se omilijo vplivi na okoliška bivalna okolja, predvsem z izbiro tehnologije reje živali, z zasnovo objektov (vhodov in drugih odprtin), ki čim bolj onemogoča širjenje vonjav v smeri proti stanovanjskim stavbam, …

Odstrani se dodani besedi čim bolj

OBR.Čim bolj pomeni razvrednotenje zahteve za onemogočanje širjenja vonjav.

14. 132. člen (območja centralnih dejavnosti) 1) Splošni PIP za osrednja območja centralnih dejavnosti (CU):

a) Dopustni objekti so

– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo hoteli, penzioni in gostišča, v okviru katerih niso dopustni apartmaji in hotelski apartmaji s kuhinjo. V hotelih so dopustne sobe z največ 2 ležišči in dodatnim pomožnim ležiščem, v penzionih in gostiščih so dopustne sobe z največ 4 ležišči;

Odstavek, ki opisuje dovoljen objekt 12111 se briše.

OBR.: območje centralnih dejavnosti ni namenjeno hotelom.

15. 146. člen (dopustne gradnje, objekti in dejavnosti)

(2) V povezavi s prvim odstavkom tega člena so na spodaj naštetih območjih namenske rabe dopustni le naslednji objekti in drugi posegi v prostor:

velja za G, Gpn: .

..3. (samo javna parkirišča v sklopu razširitve ceste občinskih in državnih cest ter javnih poti in drugih prometnic za potrebe obiskovalcev izletniških točk, za čas turistične sezone in prireditev),

…3. (samo kot javna parkirišča za potrebe obiskovalcev izletniških točk, za čas turistične sezone in v sklopu razširitve občinske in državne ceste ter javne poti in druge prometnice), …

iz Člena se izbriše stavke pod točko 3.

OBR. Da je treba iz odloka črtati vsa začasna parkirišča na K1, K2, G, Gpn,ustreza tudi določbam Zakona o gozdovih, kjer nikjer ni omenjeno parkirišče ali začasni parkirni prostor in Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/2011-UPB2, 58/2012,27/2016, 27/2017, 79/2017), saj v naboru objektov ali posegov v prostor iz 3.č člena, ki jih lokalna skupnost lahko dopusti v prostorskem aktu lokalne skupnosti graditi na območju kmetijskih zemljišč, ni navedenih parkirišč ali prostorov za parkiranje, in to niti v točki h) prvega odstavka navedenega člena, kjer so navedeni začasni objekti in začasni posegi za čas dogodka oziroma v času sezone in celo niti v točki m) istega odstavka, ki določa možne posege pri rekonstrukciji občinskih in državnih cest. Možnost načrtovanja ureditve parkirišč ali prostorov za parkiranje, niti začasnih, lokalnim skupnostim ravno tako ni dana z zadnjo spremembo zakona, t.j. Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-G (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29. 3. 2022).

Iz zapisanega je razvidno, da obravnavani poseg ni dopusten in je v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/2011-UPB2, 58/2012, 27/2016, 27/2017, 79/2017, 44/2022, v nadaljevanju ZKZ), ki določa, da je kmetijska zemljišča treba uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprečevati njihovo onesnaževanje ali drugačno degradiranje in onesnaževanje ali drugačno zaviranje rasti rastlin. Uporaba zemljišča za ureditev parkirne površine je nenamenska raba kmetijskega zemljišča, saj je namen kmetijskega zemljišča pridelava kmetijskih rastlin.

16. BL-10

Načrtovana je selitev obstoječe centralne avtobusne postaje.

Dopustna je tudi gradnja podzemne garažne hiše med hoteli Astoria, Jelovica in Bellevue z nadzemnim objektom oziroma objekti osrednjih centralnih dejavnosti.

Črta se drugi stavek.

OBR. Nove garažne hiše, zaradi varovanja vplivnega, prispevnega in ožje za jezero pomembenga-filtracijskega vpliva, v jezerski skledi niso dovoljene. Problematična je prihodnost z električnimi vozili po letu 2035, saj trenutno ni zagotovljene zanesljivosti pri samo-vžigu električnega avtomobila. Na Norveškem je eno od podjetij, ki se ukvarjajo s trajektnim prevozom prepovedalo prevoz električnih avtomobilov, saj bi bila ob vžigu enega samega avtomobila ogrožen cel trajekt, tovor in potniki. Podobno velja za garažno hišo in okoliške stavbe. Baterije električnih avtomobilov se namreč ne da pogasiti (ne z vodo, peno, plini…), dokler ne preneha kemična reakcija v sami bateriji. 

17. BL-11

Na območju velja prepoved sekanja dreves, razen sanitarne sečnje. Za vsak poseg je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za ohranjanje narave.

Doda se stavek »in varstva kulturne dediščine«

OBR. Ambient Bleda

18. BL-15

Na delu zemljišč s parc. št. 277/2, 277/6 in 278/1, vse k.o. Bled, je dopustna ureditev parkirišča za osebna vozila. 

Na območju velja prepoved sekanja dreves, razen sanitarne sečnje. Za vsak poseg je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za ohranjanje narave.

Parcel s temi številkami NI v GIS občine Bled. Sicer pa so domnevno te parcele v naravi ŽE parkirišče, na parceli, ki meji na Mladinsko cesto pa je ŽE zgrajeno parkirišče, v nasprotju z veljavnimi prostorskimi akti-OPPN SRC.

Briše se stavek: »Gospodarjenje z gozdom na ledeniških morenah mora potekati skladno z gozdnogospodarskim načrtom«

Stavku »Za vsak poseg je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za ohranjanje narave.« se doda»in varstva kulturne dediščine«

19. BL-16

– v obstoječih objektih v območju podrobne namenske rabe ZP so dopustne spremembe namembnosti objektov in oblikovanje objektov skladno z določili za podrobno namensko rabo Sse.

Odstavek SE črta. ZP je park in v parku ne sme biti stanovanjskih objektov, saj se razvrednoti območje parka, ki ni več park, ampak zasebna površina vrta.

20. BL-18

Črta se parkirne hiše

OBR. Nove garažne hiše, zaradi varovanja vplivnega, prispevnega in ožje za jezero pomembnega-filtracijskega vpliva, v jezerski skledi niso dovoljene.

Problematična je prihodnost z električnimi vozili po letu 2035, saj trenutno ni zagotovljene zanesljivosti pri samo-vžigu električnega avtomobila. Na Norveškem je eno od podjetij, ki se ukvarjajo s trajektnim prevozom prepovedalo prevoz električnih avtomobilov, saj bi bila ob vžigu le enega avtomobila ogrožen cel trajekt in potniki. Podobno velja za garažno hišo in okoliške stavbe. Baterije električnih avtomobilov se namreč ne da pogasiti ne z vodo, peno, plini…, dokler se ne preneha kemična reakcija v sami bateriji.

21. BL-22

OBR. Nove garažne hiše, zaradi varovanja vplivnega, prispevnega in ožje za jezero pomembnega-filtracijskega vpliva, v jezerski skledi niso dovoljene.

Problematična je prihodnost z električnimi vozili po letu 2035, saj trenutno ni zagotovljene zanesljivosti pri samo-vžigu električnega avtomobila. Na Norveškem je eno od podjetij, ki se ukvarjajo s trajektnim prevozom prepovedalo prevoz električnih avtomobilov, saj bi bila ob vžigu le enega avtomobila ogrožen cel trajekt in potniki. Podobno velja za garažno hišo in okoliške stavbe. Baterije električnih avtomobilov se namreč ne da pogasiti ne z vodo, peno, plini…, dokler se ne preneha kemična reakcija v sami bateriji.

22. LI-1

Predpisane faktorje zazidanosti (FZ) in % povečanja zazidane površine obstoječega objekta z dozidavo je dopustno preseči, če se s tem ne povzroči kršitve drugih s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev (višina objektov, odmiki od parcelnih mej in regulacijskih linij, normativi za parkirne površine in podobno).   

»podobno)« se zamenja z besedami: vpliv na naravni spomenik Povirje v Lisicah)

OBR. Pod industrijsko cono se nahaja naravni spomenik Povirje v Lisicah. Vplivno območje sega Industrijsko cono, zato mora biti za vsak poseg izdano soglasje območne enote Zavoda za varstvo narave.

23. ŽE-9

Črpalka na JRC

točka se briše. Črpalka na tem območju ni potrebna.

OBR. Prva črpalka od predvidene je oddaljena le max 2 km in se prav tako nahaja na Bledu.

24. BJ-2

Na zemljišču parc. št. 1146, k.o. Želeče, je dopustna tudi vrsta objekta 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (samo druge gostinske stavbe za nastanitev, ki niso razvrščene drugje (en apartma). Zagotavljanje parkiranja je dopustno na javnih ali zasebnih parkiriščih.

Dodani tekst se briše.

OBR. Otok je zaradi simbolnih, kulturnih (cerkev, arheologija), naravovarstvenih (edini jezerski otok, redke vodne ptice) vrednosti neprimeren za kratkotrajno bivanje.

25. BJ-3

– s spremembo in dopolnitvijo OPPN se na podlagi dodatnih strokovnih podlag lahko določijo odstopanja glede dopustnih posegov in izrabe prostora zaradi izboljšanja funkcioniranja objektov. Objekte je dopustno načrtovati le v območjih za turizem (BT),

izjema je ureditev uvozov in izvozov, ki so dopustni tudi v območju parkovnih površin (ZP), pri čemer se ohranja vsa obstoječa drevesa.

OBR. V območjih parkovnih površin naj se ne načrtuje novih cest za promet. Obstoječi objekti so doslej uporabljali obstoječe ceste, novi objekti pa naj se parkovnim površinam izognejo zaradi varovanja kulturne dediščine, zmanjšani socialni in rekreacijski funkciji parka, hrupa in prašnih delcev.

26. BJ-5

– izvedba opornega zidu, višjega od 1,5 m, na parc. 840/1 in 839/2, obe k.o Želeče,

gre za legalizacijo že zgrajenega zidu, le del ga še manjka, ker je bila gradnja zaradi nezakonitosti ustavljena s strani pristojnega inšpektorja.

Parcela 839/2 KO Želeče v GIS ne obstaja.

27. BJ-7

Dopustna je sanacija obale z uporabo naravnih materialov.

V preostalem območju je dopustna razširitev ceste, tako da se med cesto in brežino jezera uredi dodatna pot za pešce ustrezne širine. Ločitev med cestiščem in pešpotjo se uredi v skladu s celostnim oblikovanjem brez stebričkov.

Doda se: Na območju med začetkom mostovža in zahodnim delom območja Njivice pri zidu Vile Bled se vzpostavi mirna cona za ptice in ribe. Območje naravne vrednote 2324 Bled – trstičje se lahko ogradi z eno od ograj iz kataloga urbane opreme, da se prepreči motenje živali. Vrsto ograje določi organ, pristojen za ohranjanje narave in Direkcija za vode. Če mirna cona obsega tudi vodni del (jezera), se ta del označi z bojami.

28. BK-19

Dostop do območja širitve gramoznice se zagotavlja po parc. 196, 197, 198, vse k.o. Selo pri Bledu.

Stavek se črta

OBR. Gramoznica je v fazi zapiranja in se ne širi.

29. BK-24

Na degradiranem in nasutem območju na vzhodnem delu zemljišča parc. št. 462/1, k.o. Selo pri Bledu, je dopustna minimalna infrastrukturna ureditev za potrebe občasnega parkiranja in postavitve premičnih sanitarij ter premičnega gostinskega objekta v času poletne turistične sezone (junij – september).

V širšem območju se izvede ukrepe renaturacije.

Briše se rdeče obarvano besedilo med »Na degradiranem« in »(junij-september).«. Pusti se zadnji stavek. Na zemljišču 462/1 K.O. Selo pri Bledu se nahajata dve naravni vrednoti, Mrtvica na levem bregu Save (3754-lokalna NV) in Sava Bohinjka (267-državna NV). Poleg tega je tu še ekološko pomembno območje 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka – širše območje sotočja.

OBR. Na omenjenih naravnih vrednotah lokalnega in državnega pomena je treba vzpostaviti prejšnje stanje, kar pa s postavitvijo premičnega gostinskega objekta, sanitarij in gostinskega vrta ni mogoče, saj bi s tem ohranili večino degradiranega območja, to je, nasutje ploščadi s peskom. Več prijav inšpekcijskim službam je ustavilo nelegalno dejavnost in ustavilo propad mrtvice, ostalo pa je nasutje, ki ga je treba odstraniti, območje pa s tem renaturirati.

30. BK-26

Gramoznica v Ribnem se ne širi in se sanira. Opusti se dejavnost predelave odpadkov na tem območju. Izdana je odločba o zapiranju.

31. BK-29, Smučišče Straža, BK-38, Pustolovski park na Straži, OPPN

Pustolovski park se ukine, drevesa se sanirajo po načrtu arboristične stroke

Smučišče Straža se postopno ukinja zaradi podnebnih sprememb. Najprej se pogozdi del zgornje FIS proge, toliko, da to varnostno ne moti poletnega sankališča. V drugi fazi se ukine spodnji del FIS in se ga tudi pogozdi v sožitju s sankališčem.

Brunarica na Straži se ukine, saj za obratovanje ni primerne infrastrukture-kanalizacije

32. BK-40, 41, 42, 43, 44, 45

Na območju je dopustno začasno parkiranje vozil v času večjih prireditev, skladnih s programom prireditev Občine Bled.

OBR. Da je treba iz odloka črtati vsa začasna parkirišča na K1, K2, G, Gpn,ustreza tudi določbam Zakona o gozdovih, kjer nikjer ni omenjeno parkirišče ali začasni parkirni prostor in Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/2011-UPB2, 58/2012,27/2016, 27/2017, 79/2017), saj v naboru objektov ali posegov v prostor iz 3.č člena, ki jih lokalna skupnost lahko dopusti v prostorskem aktu lokalne skupnosti graditi na območju kmetijskih zemljišč, ni navedenih parkirišč ali prostorov za parkiranje, in to niti v točki h) prvega odstavka navedenega člena, kjer so navedeni začasni objekti in začasni posegi za čas dogodka oziroma v času sezone in celo niti v točki m) istega odstavka, ki določa možne posege pri rekonstrukciji občinskih in državnih cest. Možnost načrtovanja ureditve parkirišč ali prostorov za parkiranje, niti začasnih, lokalnim skupnostim ravno tako ni dana z zadnjo spremembo zakona, t.j. Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-G (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29. 3. 2022).

Iz zapisanega je razvidno, da obravnavani poseg ni dopusten in je v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/2011-UPB2, 58/2012, 27/2016, 27/2017, 79/2017, 44/2022, v nadaljevanju ZKZ), ki določa, da je kmetijska zemljišča treba uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprečevati njihovo onesnaževanje ali drugačno degradiranje in onesnaževanje ali drugačno zaviranje rasti rastlin. Uporaba zemljišča za ureditev parkirne površine je nenamenska raba kmetijskega zemljišča, saj je namen kmetijskega zemljišča pridelava kmetijskih rastlin.

33. SB-1

Arheološko območje Bohinjska Bela – Prazgodovinska naselbina na Gradišču: ob posegih na cesti je obvezno arheološko dokumentiranje del, na območju gozdov in kmetijskih zemljišč posegi v zemeljske plasti in nasipavanje terena niso dopustni. Dovoljena je obstoječa obdelava kmetijskih površin.

Citirani del člena ostaja in se ne briše.

OBR. Arheološka zaščita območja ostaja nespremenjena.

34. HO-1

OBR. Da je treba iz odloka črtati vsa začasna parkirišča na K1, K2, G, Gpn,ustreza tudi določbam Zakona o gozdovih, kjer nikjer ni omenjeno parkirišče ali začasni parkirni prostor in Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/2011-UPB2, 58/2012,27/2016, 27/2017, 79/2017), saj v naboru objektov ali posegov v prostor iz 3.č člena, ki jih lokalna skupnost lahko dopusti v prostorskem aktu lokalne skupnosti graditi na območju kmetijskih zemljišč, ni navedenih parkirišč ali prostorov za parkiranje, in to niti v točki h) prvega odstavka navedenega člena, kjer so navedeni začasni objekti in začasni posegi za čas dogodka oziroma v času sezone in celo niti v točki m) istega odstavka, ki določa možne posege pri rekonstrukciji občinskih in državnih cest. Možnost načrtovanja ureditve parkirišč ali prostorov za parkiranje, niti začasnih, lokalnim skupnostim ravno tako ni dana z zadnjo spremembo zakona, t.j. Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-G (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29. 3. 2022).

Iz zapisanega je razvidno, da obravnavani poseg ni dopusten in je v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/2011-UPB2, 58/2012, 27/2016, 27/2017, 79/2017, 44/2022, v nadaljevanju ZKZ), ki določa, da je kmetijska zemljišča treba uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprečevati njihovo onesnaževanje ali drugačno degradiranje in onesnaževanje ali drugačno zaviranje rasti rastlin. Uporaba zemljišča za ureditev parkirne površine je nenamenska raba kmetijskega zemljišča, saj je namen kmetijskega zemljišča pridelava kmetijskih rastlin.

35. JE-2

V opuščenih senikih je možna ureditev izven standardnih oblik nastanitve ob predhodni izdelavi elaborata, ki bo določil posamezne objekte, v katerih je ta dejavnost možna. V vsebinah elaborata se v skladu z varstvom značilnosti objektov in območja Kupljenik predvidi oblikovanje objektov, vse potrebne in dopustne posege ter določi možne rešitve za zadostitev sanitarnih potreb. Oblikovanje objektov mora upoštevati tipologijo obstoječih objektov; turistična nastanitvena dejavnost se mora podrediti tradicionalni obliki objektov. Novogradnje in povečanje objektov, preoblikovanje terena, ograjevanje, urejanje parkirnih mest ter parkiranje ob posameznih objektih niso dopustni. Za objekte priključki na omrežja in objekte GJI niso dopustni. Elaborat se pripravi s sodelovanjem pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. H končni obliki elaborata je treba pridobiti kulturno varstveno soglasje.

Odstavek se briše.

OBR.

Seniki so del kulturne krajine območja in namenjeni zgolj spravilu sena. V njih se nikoli ni bivalo. Turizem na senikih bi imel prevelik vpliv na območje, tako z vidika motenja živali, teptanja travnikov in hrupa.

Priloga 1: Preglednica z dopustnimi pomožnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

36. V tabeli v naj se iz izbriše vsa začasna parkirišča

OBR. Da je treba iz odloka črtati vsa začasna parkirišča na K1, K2, G, Gpn,ustreza tudi določbam Zakona o gozdovih, kjer nikjer ni omenjeno parkirišče ali začasni parkirni prostor in Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/2011-UPB2, 58/2012,27/2016, 27/2017, 79/2017), saj v naboru objektov ali posegov v prostor iz 3.č člena, ki jih lokalna skupnost lahko dopusti v prostorskem aktu lokalne skupnosti graditi na območju kmetijskih zemljišč, ni navedenih parkirišč ali prostorov za parkiranje, in to niti v točki h) prvega odstavka navedenega člena, kjer so navedeni začasni objekti in začasni posegi za čas dogodka oziroma v času sezone in celo niti v točki m) istega odstavka, ki določa možne posege pri rekonstrukciji občinskih in državnih cest. Možnost načrtovanja ureditve parkirišč ali prostorov za parkiranje, niti začasnih, lokalnim skupnostim ravno tako ni dana z zadnjo spremembo zakona, t.j. Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-G (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29. 3. 2022).

Iz zapisanega je razvidno, da obravnavani poseg ni dopusten in je v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/2011-UPB2, 58/2012, 27/2016, 27/2017, 79/2017, 44/2022, v nadaljevanju ZKZ), ki določa, da je kmetijska zemljišča treba uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprečevati njihovo onesnaževanje ali drugačno degradiranje in onesnaževanje ali drugačno zaviranje rasti rastlin. Uporaba zemljišča za ureditev parkirne površine je nenamenska raba kmetijskega zemljišča, saj je namen kmetijskega zemljišča pridelava kmetijskih rastlin.

37. 157. člen (območja, za katera je predviden OPPN)

15 Bled Grajsko kopališče BJ-13

točka 15 se ohrani

OBR. V mesecu februarju 2023 je bila prva javna predstavitev projekta obnove Grajskega kopališča. Glede na zahtevnost območja, ki leži na obali jezera in je javni prostor, največje kopališče na Bledu, je treba projekt izdelati z najvišjimi možnimi standardi urejanja prostora in najvišjo soudeležbo javnosti in strokovnih služb. 

Povezava: Javna razgrnitev Odloka o četrtih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: