c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Poziv AGG Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko k izvedbi preverjanja operacije na kraju samem v zvezi z kanalom C0


V AAG smo 21.12.2022 poslali poziv organu upravljanja k izvedbi preverjanja operacije na kraju samem (člen 12(5)(b) Uredbe 1303/2013/EU) pri izvajanju velikega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« ter pritožba pri organu upravljanja v zvezi z nespoštovanjem Listine EU o temeljnih pravicah pri izvajanju projekta s strani upravičenca Mestna občina Ljubljana

na Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odnosno na ministra dr. Aleksander Jevšek smo se obrnili, ker je v vlogi predstojnika Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je nacionalni organ upravljanja (OU) za evropske strukturne in investicijske sklade. Ena od nalog OU iz 125. člena Uredbe 1303/2013/EU je, da preverja, ali so bili sofinancirani proizvodi in storitve zagotovljeni in ali je operacija skladna z veljavnim pravom, z operativnim programom in s pogoji za njej namenjeno podporo. Skladno s 125. členom 125(5)(b) Uredbe 1303/2013/EU OU izvaja tudi preverjanja operacij na kraju samem.

Člen 51(1) Listine EU o temeljnih pravicah pa opredeljuje, da se določbe te listine uporabljajo za institucije, organe, urade in agencije Unije ob spoštovanju načela subsidiarnosti, za države članice pa samo, ko izvajajo pravo Unije. Zato spoštujejo pravice, upoštevajo načela in spodbujajo njihovo uporabo v skladu s svojimi pristojnostmi in ob spoštovanju meja pristojnosti Unije, ki so ji dodeljene v Pogodbah.

Ker številni indici kažejo na to, da je Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), v vlogi upravičenca, pri velikem kohezijskem projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« (v nadaljevanju: veliki projekt), zlasti v delu 1 »Nadgradnja sistemaodvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice terizgradnja povezovalnega kanala C0v Mestni občini Ljubljana« (v nadaljevanju: izgradnja kanala C0), grobo kršila slovensko zakonodajo in pravni red EU, vas pozivamo, da nemudoma ukrepate, skladno s pooblastili in nalogami organa upravljanja, in sicer da:

  1. v najkrajšem možnem času izvedete preverjanje operacije na kraju samem, zlasti na lokaciji predvidene trase povezovalnega kanala C0 Brod-Ježica;
  2. v okviru preverjanja operacije na kraju samem naredite oceno, ali je v okviru postopka odobritve velikega projekta (101. člen Uredbe 1303/2013/EU) ustrezno upoštevano načelo trajnostnega razvoja iz 8. člena Uredbe 1303/2013/EU ter ali je Ministrstvo za okolje in prostor, v vlogi posredniškega organa, zagotovilo ustrezne informacije glede izvedbe analize vpliva na okolje ob upoštevanju potreb po prilagajanju podnebnim spremembam in zmanjšanju vpliva na okolje ter pripravljenosti na nesreče;
  3. proučite pritožbo, ali je MOL pri načrtovanju in izvajanju velikega projekta, zlasti pri izgradnji kanala C0, spoštoval določbe Listine EU o temeljnih pravicah, zlasti pa ali je spoštoval sledeče določbe: člen 4 (prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja), člen 6 (pravica do svobode in varnosti), člen 17 (lastninska pravica), člen 37 (varstvo okolja), člen 41 (pravica do dobrega upravljanja), člen 42 (pravica dostopa do dokumentov) in člen 47 (pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča.

Priporočamo, da pri presojanju utemeljenosti pritožbe v zvezi z navedbami o kršenju pravic iz Listine EU o temeljnih pravicah s strani upravičenca Mestna občina Ljubljana sledite Priročniku Agencije EU za temeljne pravice o uporabi Listine EU o temeljnih pravicah (dostopno na: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-charter-guidance_sl.pdf). Priporočamo tudi, da v presojo glede spoštovanja Listine EU o temeljnih pravicah vključite tudi Varuha človekovih pravic. Pozivamo vas, da pri presojanju pritožbe proučite tudi avdio-video gradivo, ki smo ga posneli na lokaciji predvidene trase kanala C0 na območju Ježice, v Ljubljani, z dne 23.11.2022 in 14.12.2022.

Organ upravljanja pozivamo tudi, da pri izvajanju preverjanja na kraju samem upoštevate tudi poziv Vladi Republike Slovenije s strani slovenskih nevladnih organizacij in strokovnih institucij v zvezi z izvajanjem velikih infrastrukturnih projektov. In sicer, v pozivu, z dne 6.2.2015) z naslovom »Veliki infrastrukturni projekti: od zgrešenih do strateških in trajnostnih naložb« (dostopno na https://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-aktivnosti/veliki-infrastrukturni-projekti/) priznani strokovnjaki in strokovnjakinje Vladi RS, med drugim, priporočajo, da uvedejo moratorij na projekte izvršenega dejstva:

»Da bi se izognili ponavljanju napak iz preteklosti in zaustavili neracionalno odtekanje javnih sredstev, naj vlada nemudoma zaustavi porabo javnih sredstev in sredstev podjetij v državni lasti za pripravo projektov, ki ne izpolnjujejo mednarodno primerljivih trajnostnih kriterijev in ne temeljijo na realnih potrebah… Vlada naj ne prehiteva oz. ne prejudicira odločitev mimo izpolnjevanja dogovorjenih kriterijev zaradi pritiskov interesnih skupin«.

Takratna Vlada RS je  vsem resornim ministrstvom in vladnim službam naložila, da predlagane sistemske rešitve in smernice iz poziva smiselno upoštevajo pri svojem nadaljnjem delu.  Ta ista vlada je lastna zagotovila grobo poteptala in tako še naprej ponavljala napake iz preteklosti. Ravno veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki ga je Služba vlade za razvoj in evropske kohezijske politike dne 6.1.2017 posredovala v potrditev Evropski komisiji (http://svrk.arhiv-spletisc.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/6503/), v sebi združuje vse zgrešene prakse, na katere so okoljske organizacije in strokovne institucije opozarjale že na začetku programskega obdobja 2014-2020.

V izogib večnemu ponavljanju napak iz preteklih programskih obdobij, vas pozivamo, da:

  1. nemudoma ustavite izvajalska dela na trasi povezovalnega kanala C0 in da pozovete MOL, v vlogi upravičenca, k izdelavi celovite presoje vpliva na okolje;
  2. izvedete preverjanje operacije na kraju samem in preverjanje prenesenih nalog na posredniški organ,
  3. v primeru, če OU v okviru izvedenih preverjanj ugotovi, da obstajajo utemeljeni indici, da je upravičenec dela izvajal brez ustreznih zakonskih podlag, oziroma da obstaja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja, da sume kršitev slovenske zakonodaje in zakonodaje EU oziroma kaznivega dejanj nemudoma posreduje pristojnim institucijam;
  4. OU redno preverja spoštovanje načela trajnostnega razvoja s strani vseh deležnikov, ki so vključeni v načrtovanje, izvajanje in nadzor nad izvajanjem projektov na področju energetske, digitalne, prometne, komunalne in okoljske infrastrukture. 

Ob tem vas seznanjamo, da bomo na kršitve pri načrtovanju in izvajanju velikega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, v prihodnjih dneh opozorili tudi pristojne institucije Evropske unije, zlasti pa komisarko Eliso Ferreira, pristojno za kohezije in reforme, in komisarja Virginijusa Sinkevičiusa, pristojnega za okolje, oceane in ribištvo.

Priloge:

Povezave:

Policija zopet s silo nad lastnike zemljišč na območju C0!

Kanal C0 ali s policijo nad lastnike, 3.

V AAG prijavili nadaljevanje nasilne gradnje kanala C0 na policijo

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: