c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Upravno sodišče je po dveh letih razodilo v primeru C0 kanala


Upravno sodišče Republike Slovenije, v upravnem sporu je dne 3. januarja 2023 ( razsodbo smo prejeli 26.01.2023), ugodil tožbi ALPE ADRIA GREEN, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, ki je tožil RS Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, zaradi presoje vpliva na okolje – stranka v postopku, o tožbi zoper sklep Agencije RS za okolje st. 35415-8/2020-8 z dne 3. 8. 2020, v zvezi s sklepom Ministrstva za okolje in prostor st. 35402- 29/2020/12 z dne 12. 1. 2021.

Upravno sodišče je v obražitvi navedlo:

  • Prvostopni organ je s sklepom tožniku v predhodnem postopku za nameravani poseg: gradnja povezovalnega kanala Co z dodajanjem armiranobetonske kinete med revizijskima jaškoma 142 in 166 v dolžini 2.128,95 m1 nosilca nameravanega posega Mestna občina Ljubljana, status stranskega udeleženca ni priznal. V obrazložitvi je navedel, da je zahtevo za vstop, ki jo je vlagatelj vložil na podlagi 64. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) zavrnil, ker ZVO-1 za predhodni postopek (51.a člen ZVO-1) ne predvideva sodelovanja stranskih udeležencev v postopku, niti zanje ni vzpostavljena pravna fikcija. Je pa zahtevo preizkusil tudi na podlagi 43. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), vendar vlagatelju na tej podlagi ne priznava pravnega interesa, saj ga ta utemeljuje zgolj s sklicevanjem na varstvo javne koristi, na določbo 64. člena ZVO-1 in na določilo 142. člena ZUP. S sklicevanjem a te podlage pa pravnega interesa po 43. članu ZUP ni mogel izkazati.
  • Drugostopni organ je pritožbo tožnika zavrgel Obrazlaga, da pritožba v obravnavani zadevi ni dovoljena, ker tožnik zanjo nima vec pravnega interesa, saj je prvostopenjski organ odločil, da je za nameravani poseg potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti Okoljevarstveno soglasje. Iz navedenega razloga je pritožbo zavrgel na podlagi prvega odstavka 246. člena Zakona o upravnem postopku (ZUP).
  • Tožnik izpodbija odločitev prvostopnega organa in se sklicuje na svoj status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu. Meni, da izkazuje pravni interes za udeležbo v predhodnem postopku in ne soglaša s stališčem toženke, ki je v nasprotju z 11. členom Direktive 2011/92/EUR Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (Direktiva 2011/92/EU), 9. členom Aarhuske konvencije, določbami Ustave in sodbo Upravnega sodišča I U 1417/2019 z dne 28. 7. 2020. Predlaga odpravo sklepa in vrnitev zadeve v ponovno odločanje ter povrnitev stroškov postopka. Po pozivu sodišča je tožnik popravil tožbeni predlog in izpodbija sklep Ministrstva za okolje in prostor.
  • Tožba je utemeljena.
  • Predmet upravnega spora je sklep drugostopenjskega organa, ki je pritožbo tožnika zavrgel, ker ni dovoljena, na podlagi prvega odstavka 246. člena ZUP.
  • Prvi odstavek 246. člena ZUP določa, da če pritožba ni dovoljena (prepozna ali jo je vložila neupravičena oseba), jo drugostopenjski organ, če tega ni storil že prvostopenjski organ, zavrže. Pritožba pa ni dovoljena, če je po zakonu izključena. V obravnavanem primeru pa je bil tožnik upravičen do pritožbe. Vložil je zahtevo za priznanje stranskega udeleženca, o kateri je odločal prvostopenjski organ s sklepom in mu je ni priznal. Zoper to odlocitev pa je tožnik opravičen do pritožbe, kot določa prvi odstavek 142. člena ZUP (peti odstavek 142. člena ZUP določa, da določbe tega člena veljajo tudi za stranske udeležence).
  • Drugostopenjski organ zato pritožbe tožnika ne bi smel zavreči kot nedovoljene. Tožnik ima pravni interes za pritožbo zoper sklep organa, ki je njegovo vlogo za priznanje stranskega udeleženca zavrnil, pravni interes izhaja iz določb ZUP, ki jih je navedlo sodišče. Kolikor tožnikova pritožba ni utemeljena zaradi razlogov, ki jih je navedel drugostopenjski organ in se nanašajo na pravni interes v zvezi z vodenjem predhodnega postopka, bi moral organ o pritožbi odločiti po vsebini in jo iz navedenega zavrniti, ne pa zavreči.
  • Tožena stranka je glede na navedeno kršila pravila postopka, ta kršitev pa je vplivala na odločitev o zadevi. Sodišče je odločitev o odpravi izpodbijane odločbe in vrnitvi zadeve v ponovni postopek sprejelo na podlagi tretje točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1). Sodišče glavne obravnave ni opravilo, saj je bilo ze na podlagi tožbe, izpodbijanega akta in upravnih spisov očitno, da je potrebno tožbi ugoditi in upravni akt odpraviti (prva alineja drugega odstavka 59. člena ZUS-1).

V AAG menimo, da predhodni postopk za nameravani poseg: gradnja povezovalnega kanala Co z dodajanjem armiranobetonske kinete med revizijskima jaškoma 142 in 166 v dolžini 2.128,95 m1 nosilca nameravanega posega Mestna občina Ljubljana, še ni končan in da za ta del kanala C0, MOL nima še okoljevarstvenega dovoljenja!

Povezave:

EKO PATRULJA AAG PREGLEDALA USTREZNOST MATELIALOV ZA C0 KANAL

UO AAG IZBRAL ZMAGOVALCA ČRNE LISTE ZA LETO 2022

Poziv AGG Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko k izvedbi preverjanja operacije na kraju samem v zvezi z kanalom C0

Policija zopet s silo nad lastnike zemljišč na območju C0!

Kanal C0 ali s policijo nad lastnike, 3.

V AAG prijavili nadaljevanje nasilne gradnje kanala C0 na policijo

“Zdrav razum pove, da fekalij ne boš peljal čez pitno vodo”

ZBORNIK E-NOVIC ALPE ADRIA GREEN – HRAST 2022 V PDF

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: