c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Poročilo o delu mednarodnega društva Alpe Adria Green za zaščito okolja in narave za leto 2021


Poročilo o delu mednarodnega društva Alpe Adria Green za zaščito okolja in narave za leto 2021, ki v Sloveniji deluje kot društvo v javnem interesu na področju narave in na področju okolja

PODROČJA DELOVANJA AAG

Na osnovi strateških usmeritev in programa dela društvo Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu in temelji na prostovoljstvu,  smo v letih 2019 in  2020  delovali na naslednjih področjih:

Okolje, zdravje ter kakovost življenja – cilj AAG je zmanjšati škodljivost onesnaževanja za naše zdravje z opozarjanjem škodljive prakse ter preprečevanjem nadaljnjega obratovanja okljevarstveno škodljivih dejavnosti. AAG izvaja te dejavnosti z lastnimi merilnimi orodji, s katerimi opozarjajo širšo javnost o kakovosti zraka, vode in hrupa. Javnost opozarjamo o okolju in zdravju škodljivih praksah ter z vključevanjem v postopke izdajanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj sodelujemo kot stranka v postopku.  Kot skrajni ukrep za zaščito okolja, narave in zdravja ljudi AAG koristi tudi ostala pravna sredstva, kot so upravne in ustavne pritožbe, prijave inšpekcijskim službam, kazenske ovadbe ter prijave na EU komisijo in EU parlament – komisiji za peticije, za kršitve zakonodaje, EU direktiv ali nezakonite posege v okolje.

Podnebne spremembe – AAG je za doseganje splošnega dolgoročnega cilja  preprečevanja naraščanja globalne temperature za več kot dve stopinji v primerjavi s temperaturo v predindustrijski dobi izvajal promocijske ter osveščevalne aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti s poudarkom na E-mobilnosti. V letu 2021 je opravil preko 10 promocijskih nastopov na srednjih šolah po celi Sloveniji.

Narava in biotska raznovrstnost  –  cilji EU ne obsegajo samo varstva obstoječih vrst, temveč tudi preprečevanje in nadzor vdora tujerodnih vrst v habitat, ki lahko porušijo ravnotežje naših ekosistemov. Na Upravnem sodišču smo dobili sodbo proti državi v zadevi »odvzem medvedov iz narave«, vendar se sodba zaradi političnih interesov ni realizirala.

Naravni viri in odpadki – v AAG sledimo ciljem EU k zmanjšanju vplivov uporabe virov na okolje kot tudi pri nastajanju odpadkov ob enakem obsegu gospodarske rasti, kar v osnovi pomeni povečano rabo obnovljivih virov, več recikliranja in boljše ravnanje z ostanki odpadkov. V letu 2021 smo se priključili v konzorcij raziskovalnih, gospodarskih in okoljevarstvenih organizacij pri organizaciji razvojnega projekta prehoda v   krožno gospodarstvo z ogljikovimi materiali na podlagi uplinjanja. Projekt spodbuja krepitev ponovne uporabe materialov, ki končajo v odpadkih ter prinašajo dolgotrajno rešitev na področju zbiranja in odprave odpadkov, kar je še posebna prioriteta glede na kopičenje in ne odvoz odpadkov ter neprimerno tehnologijo so sežiga odpadkov.

Pomoč društvom, CI in posameznikom – v okviru projektno pravne pisarne izvajamo brezplačno okoljsko pravno svetovanje za občane, društva in civilne iniciative pri reševanju okoljske problematike. Pisarna se nahaja na Kidričevi cesti 37, Slovenski Javornik, uradne ure pa imamo tri krat tedensko[1]. V letu 2019 in 2020 smo v projektno – pravni pisarni Okoljskega centra AAG, v okviru katerega nudimo  pravno svetovanje  in drugo pomoč pri okoljevarsvenih problemih drugim društvom, CI in posameznikom opravili preko 650 ur  pravnega svetovanja veliko posameznikom in 5 civilnim  iniciativam, ki so posredno ali neposredno vpletene v prekomerne okoljske posege.

Večino problemov se je nanašalo na že izvedene prekomerne posege v okolje s strani gospodarskih družb, na nesodelovanje lokalnih oblasti z občani ali civilnimi iniciativami pri oblikovanju prostorskih pravnih aktov ali pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje gospodarskih dejavnosti.

Delovanje v organih javnih zavodov, v komisijah  in v podjetjih:  AAG je v letu 2020, v Komisiji za gensko spremenjen organizme, komisiji za velike zveri, Skupščini LAS –  Gorenjska košarica. Poleg tega je AAG sodelovala tudi v mediacijskih skupinah ( Vrtojba – Asfaltna baza, Bovec – Letališče…)

Sodelovanje s podjetji, lokalnimi skupnostmi, občinami, državnimi organi, varuhom za človekove pravice ter drugimi, ki delujejo na področju okoljevarstva in zdravja ljudi.

V AAG veliko poudarkov namenjamo sodelovanju, vključevanju, obveščanju, izobraževanju in osveščanju. Tako smo v letih 2021 skupaj s partnerji IJS ter Institutom Metron izvedli velik in odmeven projekt E-VOZ – predelava 6. invalidskih vozičkov na električni pogon, ki jih je sofinanciral Eko sklad RS, s ciljem promocije trajnostne mobilnosti s poudarkom na E-mobilnosti.

Projekt E- VOZ je bil logično nadaljevanje projekta E-Avto-Mladi in E_POL, ki smo ju izvedli v letih 2017 do 2020 in je namenjen mladim, ki se šolajo na področju tehničnih strok.  Namen projekta je bil izobraževanje in  usposabljanje dijakov predelovati klasični invalidski voziček v voziček z kadijevimi baterijami, ter načrtovati in izdelati elektronsko nadgradnjo obstoječih invalidskih vozičkov v sodobne, uporabniku in naravi prijazne električne invalidske vozičke.

AAG je nadaljeval priprave  na projekt »KAŠNO VODO PIJEMO« za otroke iz 2. triade iz cele Slovenije, ki pa je žal zaradi situacije v šolah zaradi epidemije covid 19 zastal.

Meddržavno sodelovanje z okoljevarstvenimi organizacijami na področju  jugovzhodne Evrope za reševanje skupnih okoljevarstvenih problemov na območju te regije – Na tem področju ima AAG svoja društva, ki so predstavniki AAG v teh državah in sicer: Eko Kvarner, Reka -Hrvaška; GreenAction – Trst, Italija; Ekološki Savez “Eko Zeleni” Tuzla- BIH;  Zelena Breza-Gacka- Srbija;  Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad- Vojvodina.Srbija;  EUROMOST, Bijelo Polje – Črna Gora; Dvigovanje za okolice “Molik”, Bitola – Makedonija;  POKRET ZA KOSOVO IN METOHIJU, Kosovska Mitrovica – Kosovo – več na povezavi: http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/aag-internaciol . Z drugimi državami sodelujemo neposredno preko okoljskega centra AAG.

AAG je vključen v mrežo mednarodnih NVO in sicer:

European Platform Against Windfarms

Word Coucil for Nature

PEOPLE4SOIL

GLOBAL 2000

 Citizens Take Over Europe

Globalno omrežje za čiščenje odpadkov-GWCN

REDNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA

Okoljski center AAG

Osrednji operativni sistem AAG ostaja Okoljski center AAG, preko katerega tečejo redne in prednostne naloge, ki jih izvajamo bodisi po planiranem letnem načrtu, bodisi na pobudo društev v sklopu AAG, posameznikov in civilnih iniciativ. Znotraj Okoljskega centra deluje projektno pravna pisarna, v katerem sta zaposleni dve osebi. Okoljski center ima 3 krat tedensko uradne ure, v času katerih lahko posamezniki in civilne iniciative poiščejo pomoč ali pa nasvet glede okoljske problematike.

V letu 2021 smo veliko pozornosti namenili težjim in kompleksnejšim problemom prekomernih in nevarnih posegov v okolje in naravo. Ena izmed najbolj težavnih problematik je umeščanje onesnaževanje okolice zaradi v Vrtojbi zaradi onesnaževanja iz asfaltne baze, kjer smo izvedli monitoring okolja ter onesnaževanje okolice na robu TNP in v njem zaradi prepogostih preletov letal in izvedbi raznih akrobatkah tekmovanj z letali nad Bovcem in na letališču v Bovcu.  Na področju narave pa smo delovali predvsem na področju odzema velikih zveri iz narave, ter kamnolomih.

Brezplačni okoljsko – pravni nasvet

V okviru projektno pravne pisarne Okoljskega centra AAG nadaljujemo z izvajanjem brezplačno pravno svetovanje za občane, društva in civilne iniciative pri reševanju okoljske problematike. Pisarna se nahaja na Kidričevi ceti 37c, Slovenski Javornik, uradne ure pa imamo tri krat tedensko[2]. V letu 2021 smo opravili preko 150 ur pravnega svetovanja za stranke. Večino problemov se je nanašalo na že izvedene prekomerne posege v okolje s strani gospodarskih družb, na nesodelovanje lokalnih oblasti z občani ali civilnimi iniciativami pri oblikovanju prostorskih pravnih aktov ali pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje gospodarskih dejavnosti.

Za razliko od preteklih let smo opazili razliko v težavnosti problemov, saj se na nas obračajo civilne iniciative, ki se ukvarjajo s problemi poseganja v okolje, ki so kompleksnejši v smislu dolgotrajnejšega in večjega obsega posega v okolje ter s težjimi potencialnimi posledicami. Taki primeri so:

Industrijska cona Laze, Kranj

Izgradnja kanalizacijske traka C0, Ljubljana

Kamnolomi in asfaltne baze Hrastnik, Kepa, Vrtojba, Calcit Kamnik, Griža

Pravna presoja Odloka za odvzem rjavega medveda iz narave

Strelišče Slivnica,

Aerocenter Bovec

Drugi tir

Eko patrulja AAG

V letu 2021 smo opravili 12 eko patrulj. O vseh ugotovitvah smo poročali preko komunikacijskih orodij AAG. ( V letu 2017 smo za potrebe eko patrulj preko projekta E-Avto-Mladi pridobili novo vozilo na električni pogon, s katerim poleg aktivnosti eko patrulj promoviramo tudi trajnostjo mobilnost.  

Eko patrulje smo izvajali aktivni člani AAG, pri Eko patruljah pa smo uporabljali orodja za ugotavljanje emisij  ( meritve vod, zrak).

Ozaveščevalni projekti AAG

V letu 2019, 2020 smo načrtovali nekaj projektov s področja trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb ter varovanja narave in biotske raznovrstnosti z namenom ozaveščanja širše javnosti s poudarkom na mladini. Tako smo bili s projektoma E-POL in E-AVTO MLADI bili uspešni na javnih razpisih za sofinanciranje projektov NVO s področja varstva okolja in narave, ki ga je razpisal Eko sklad RS. Projekt[3] je naslavljal dijake srednjih tehničnih šol, ki so prek aktivnosti projektov predelave Smart avtomobila iz bencinskega pogona v elektro pogon in s izdelavo polnilnih postaj za e-avte, razvoj in prednosti e –mobilnosti.

Projekt AAG – Spletna platforma za okoljsko evropsko pravo

AAG je zaključil z prvim delom  Nove spletne platforme AAG v slovenskem jeziku, v  nadaljevanju bo spletna stran prevedena še v jezike članic AAG in angleščino. Spletna stran je namenjena vsem, ki v konglomeratu spletnih informacij in podatkov iščejo pomoč pri reševanju okoljskih problemov z negativnimi vplivi na kvaliteto življenjskega okolja in zdravja posameznika. Iz vseh teh informacij, ki se nehajo bodisi v uradnih podatkovnih bazah ali registrih uradnih nacionalnih in evropskih inštitucij, je težko izluščiti ali najti ustrezno orodje, prek katerega bi lahko vsak posameznik ali organizirana skupina našla takšna orodja, s katerimi bi reševala svoje težave. Projekt sofinancira Evropski parlament EU #skupajsmoEU in Ministerstvo za javno upravo. Povezava: https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/#

AAG sodeluje, kot stranski udeleženec v postopkih za pridobivanje OVS in OVD v primerih:

Lesonit d.o.o.

Kemis, d.o.o.

Odstrel medvedov in volkov

AAG sodeluje, kot stranski udeleženec v postopkih za pridobivanje gradbenih dovoljenj v primerih:

Začasni kamp »OREHEK«

Mala vetrna elektrarna Kalše

Kot pobudnik in posrednik AAG sodeluje pri usklajevalnih odnosno pogajalskih sestankih med ACRONI-jem in krajani Koroške Bele zaradi okoljevarstvene problematike v zvezi z delovanjem podjetja.

AAG redno prijavlja kršitve v okolju in naravi iz okoljevarstvenega vidika, ki jih podajo člani AAG, na inšpekcijske službe.

V letu 2021 smo dokončali novo spletno stran  AAG: Kronologija PLINSKI TERMINAL ŽAVLJE NE HVALA OD 2006 DO 2020

https://vsozitjuznaravo.wordpress.com/

Informiranje Javnosti

V letu 2021 smo izdali 12. številk internetnega časopisa HRAST, ki smo jih poslali na več kot 500 e-naslovov (naročnikov).

https://alpeadriagreen.wordpress.com/e-novice-aag-hrast/

Spetni časopis smo poslali zainteresirani javnosti, ki se je prijavila za prejemanje e-časopisa preko naslova:  PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

POROČILO AAG – OKOLJE

Poleg prednostnih in rednih nalog društva smo v društvu v letu 2021 na področju okolja izvedli še naslednje aktivnosti ( navedene so samo pomembnejše naloge, manjših nismo navajali):

21.01.21 – Pripombe AAG na predlog Zakona o urejanju prostora

12.02.21 – Pripombe AAG na Osnutek Zakona o varstvu okolja (ZVO-2)

14.02.21 – EKO PATRULJA AAG–NELEGALNA DEPONIJA PRI MATERIJI

16.03.21 – EKO PATRULJA AAG – 03.03.2021 – Veliko odlagališče odpadkov v Klancu pod Kozino

17.03.21 – AAG EKO-PATRULJA PRIVEDLA DO PRIJAVE KRŠITEV ODLAGANJA GRADBENIH ODPADKOV V KAMNOLOMU GRIŽA, MESTNA OBČINA KOPER

23.04.21 – Pripombe in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov.

08.05.21 –Pripombe Alpe Adria Green (AAG) na javno razgrnitev OPPN Repnje-3

20.05.21 – v AAG smo uspešno zaključili projekta E-voziček: Dimenzioniranje e – pogonov za poklicne šole – invalidski vozički

10.06.21 – Zahteva Alpe Adria Green za vstop v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta RECIKLAŽNI CENTER KEMIS

14.06.21 – Zaradi neznosnega smradu, zaradi komunalnega blata v Zalogu je AAG izvedel Eko patruljo in podal prijavo na inšpekcijske službe

14.07.21 – EKO PATRULJA AAG ODKRILA SREDI KRANJA ODLAGALIŠČE ODPADKOV – DRUGIČ

06.08.21 – Zaradi smradu v Zalogu se je AAG sestala z glavnim inšpektorjem za okolje in prostor

11.09.21 – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V HRVATINIH

24.09.21 – Predavanja o trajni mobilnosti ter predstavitev električnega avtomobila v osnovnih šolah na Primorskem

20.10.21 – AAG je podal zahtevo na ARSO za vključitev v postopek izdaje OVD v zadevi LESONIT

09.11.21 – Zahteva Alpe Adria Green (AAG) za udeležbo v postopku – objekt MVE Kalše

24.12.21 – Objavljena spletna platforma za okoljsko evropsko pravo

31.12.21 – Zmagovalec črne liste za leto 2021

Priloge: 18X

POROČILO AAG – NARAVA

Poleg prednostnih in rednih nalog društva smo v društvu v letu 2021 na področju narave  izvedli še naslednje aktivnosti ( navedene so samo pomembnejše naloge, manjših nismo navajali):

 

19.01.21 – Pripombe AAG na OPPN za območje kamnoloma Griža pri Rižani

20.02.21 –  EKO PATRULJA AAG v Kamnolomu Griža, podlaga za prijavo zasute kraške jame.

25.03.21 –  STROKOVNO STALIŠČE AAG GLEDE POBUDE ZA DPN ZA UREDITEV OSKRBE PREBIVALSTVA SLOVENSKE ISTRE IN KRAŠKEGA ZALEDJA S PITNO VODO

20.04.21 –  PATRULJA AAG–VODNI VIRI NA OBMOČJU KAMNOLOMA GRIŽA

10.05.21 – Pisne pripombe na Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN Občine Kamnik št.3

25.05.21 Oddaja pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot s prvim letom veljavnosti 2022

25.05.21 – AAG zahteva ustavno presojo za Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

11.06.21 – Zaradi bližine asfaltne baze in neodzivnosti inšpekcijskih služb je AAG pričel z oceno kakovosti življenja v Vrtojb

09.07.2021- Eko patrulja AAG: Namesto da bi zaščitili gozd pred lubadarji pod Golico izvajajo golosek zdrave smreke

13.07.21 – EKO PATRULJA AAG je na obrežju Krke preverila zaradi izgradnje ceste negativne vplive na okolje

20.08.21 – AAG je podala na EU komisijo pritožbo v zvezi s kršitvijo prava EU v zvezi z odstrelom in strategije upravljanja medvedov

29.09.21 – Ekološka patrulja AAG in civilni nadzor v zvezi z emisijami hrupa na strelišču Izem–Radna v občini Sevnica

30.09.21- AAG zaključila projekt »KAKOVOST ŽIVLJENJA V VRTOJBI«

13.10.21 – Alpe Adria Green in posamezniki s skupno zahtevo, pobudo in pritožbo, na ustavno sodišče za ustavitev aktualnega projekta druge železniške proge / tira Divača – Koper

10.11.21 – PRIPOMBE AAG NA ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU

04.12.21 – ZAHTEVA AAG ZA USTAVITEV POSTOPKA ZA ODDAJO LETALIŠČA BOVEC V NAJEM IN UPRAVLJANJE 

14.12.21 – SKUPINA EVROPSKIH NVO ZA OHRANITEV TAL: PREDNOSTNA NALOGA EVROPSKEGA ZELENEGA DOGOVORA

24.12.21 – Objavljena spletna platforma za okoljsko evropsko pravo

31.12.21 – Zmagovalec črne liste za leto 2021

Priloge: 20x

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko BernardZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: